Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 16.11.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke , kulture i sporta/ Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosaskog kantona / Kantona Središnja Bosna, objavljuje

 


JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta / Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa
Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna


5 / 625

 

01. Pomoćnik ministra za materijalno - finansijsko poslovanje - 1(jedan) izvršilac
02.Viši stručni saradnik za kulturu - 1(jedan) izvršilac


01.Opis poslova: rukovodeći državni službenici ustrobenih jedinica odgovorni su za svoj rad te rukovođenju ministru, i obavlja slijedeće poslove: sudjeluje u izradbi proračuna za tekuću godinu i obračunska razdoblja tijekom godine i praćenje njihova izvršenja, otvaranje i zatvaranje poslovne knjige za obračunsko razdoblje, praćenje i proučavanje propisa iz oblasti materijalno-financijskog poslovanja, izradba informacija , analiza i izvješća iz djelokruga rada odjela, obavljanje i drugih najsloženijih poslova iz mjerodavnosti Odjela koje odredi ministar.

02. Opis poslova: praćenje i pručavanje stanja iz oblasti kulture i predlaganje poduzimanja aktivnosti i mjera za unapređenje stanja, izrađivanje analiza, izvješća i drugih materijala iz oblasti kulture, prikupljanje i vođenje baze podataka o ustanovama, kadrovima, projektima i programima iz oblasti kulture, obrada zahtjeva i davanje mišljenja o oslobađanju od poreza na promet knjiga i drugih publikacija, koordiniranje rada i pružanje stručne pomoći timovima, povjerenstvima i drugim stručnim tijelima Ministarstva i kantona za međukantonalnu i međunarodnu suradnju, sudjelovanje u stručnoj obradi pitanja koja služe za izradu propisa iz oblasti kulture , obavljanje i drugih poslova koje mu odredi ministar i rukovoditelj ustrojbene jedinice.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01:

- VII stupanj stručne spreme - ekonomski fakultet odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (300 ECTS bodova) s kontinuitetom u struci u oba ciklusa, studij ekonomske struke - smjer financije ili opća ekonomija,
- 5(pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme, odnosno visokog obrazovanja,
- Poznavanje rada na računalu

Za poziciju 02:
- VII stupanj stručne spreme - filozofski fakultet, pedagoški, prirodoslovno - matematički fakultet ili umjetnička akademija odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ( najmanje 240 ECTS bodova). Studij filozofske, pedagoške ili prirodoslovno-matematičke struke- nastavnički smjer ili pravne struke ili umjetničke struke
- 2 dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme, odnosno visokog obrazovanja

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta / Ministarstvu obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.