Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.11.2017. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 ) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Središnja Bosna /Srednjobosanskog kantona, broj 7/11" ), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna


5 / 621

 

-stručni saradnik za biljnu proizvodnju - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova: a)stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za resornu oblast, b) izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, c) obavlja poslove praćenja i istraživanja promjena i pojava u svojoj oblasti, d)izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama, e) vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu , mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale, f) analizira upravljanje i poslovanje na farmama i izrađuje poslovne planove , g) prikuplja podatke i vodi bazu podataka za područje kantona za ratarsku proizvodnju, h) realizira saradnju sa općinskim referentima za poljoprivredu, i)sarađuje sa svim proizvođačima po pitanju proizvodnje i zaštite ratarskih kultura, j) radi na realizaciji podsticajnih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, k)brine se da se poljoprivredno zemljište racionalno i namjenski koristi u skladu sa prostornim i urbanističkim planovima, l) prati stanje i korištenje poljoprivrednih strojeva i oruđa, predlaže tipizaciju poljoprivrednih strojeva i oruđa, a posebno traktora, kombajna, priključnih strojeva i oruđa, m)obavlja i druge poslove koji nisu izrićito navedeni, a proizilaze iz zakona i podzakonskih akata i spadaju u djelokrug radnog mjesta, n) za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

- VII stupanj stručne spreme- poljoprivredni fakultet - smjer biljna proizvodnja ili ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, odnosno završen najmanje prvi ciklus preddiplomskog univerzitetskog studija Bolonjskog sistema studiranja , bachelor poljoprivredne struke - smjer biljna proizvodnja ili ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili završen prvi ciklus stručnog studija na visokoj školi bachelor poljoprivredne struke-smjer biljna proizvodnja ili ekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije u trajanju od najmanje tri godine ( sa stečenih 180 ECTS bodova)
- 1 jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke spreme
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna"


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.