Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Ispravku javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine
06 /970


I
Vrši se ispravka integralnog teksta Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH, objavljenog na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, dana 29.09.2017.godine, za pozicije:

01. Šef Porezne ispostave Grada Mostara - Kantonalni porezni ured Mostar - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Donji Vakuf - Kantonalni porezni ured Novi Travnik - 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Kreševo - Kantonalni porezni ured Novi Travnik - 1 (jedan) izvršilac,

tako što se u dijelu teksta "Prijavljivanje na konkurs" u tački 1. i tački 2. Riječi: "(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7", zamjenjuje riječima:
"za poziciju 01. može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar, a za pozicije 02. i 03. može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko - dobojski Kanton i Srednjobosanski kanton, ulica Kučukovići br.2. 72 000 Zenica."

II
U dijelu teksta riječi:
"Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu :
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ulica Kulovića br. 7
71000 Sarajevo"

zamjenjuju se riječima :

"Za poziciju 01:
Prijave, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
"Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko - neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton
ulica Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar


Za pozicije 02. i 03:
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko - dobojski Kanton i Srednjobosanski kanton,
ulica Kučukovići br.2. 72 000 Zenica


III

U ostalom dijelu integralni tekst Javnog konkursa ostaje neizmijenjen.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.