Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Gradu Tuzla
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 29.05.2017. godine

Na osnovu člana 24. i 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Tuzla

4 / 457

 

- Stručni savjetnik - Interni revizor u Službi za internu reviziju - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: učestvuje u izradi Strateškog i Godišnjeg plana interne revizije; obavlja pojedinačne revizije kao vođa tima, član tima ili pojedinačno i samostalno; proučava dokumente i uvjete za formulisanje objektivnog mišljenja; obrazlaže nalaze objektivno i istinito u pisanoj formi uz priložene dokaze; pravi nacrt revizorskog izvještaja i finalni revizorski izvještaj; izvještava rukovodioca Službe o toku provođenja revizije; čuva sve radne zabilješke nastale u vrijeme obavljanja interne revizije; čuva svaku državnu, profesionalnu ili poslovnu tajnu koju je saznao u toku revizije; obavlja i druge poslove interne revizije po nalogu rukovodioca Službe i Gradonačelnika.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

-VSS / VII stepen stručne spreme, odnosno Visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - ekonomskog smjera,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
-certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika,
-da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 47/08).

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme, (primjer potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci, nalazi se na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba),
3.certifikat internog revizora za javni sektor u Federaciji BiH izdat od strane Federalnog ministarstva finansija,
4.dokaz o poznavanju rada na računaru,
5.dokaz o poznavanju engleskog jezika (prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH" broj 51/16 I 59/16)
6.ovjerenu izjavu da kandidat nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 47/08),
7.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja Ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa, biće obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.
Ako kandidat ne pristupi polaganju Ispita općeg znanja i /ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla

sa naznakom:

''Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Gradu Tuzla "

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.