Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 08.05.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

06 - 923/17

 

- Federalni sanitarni inspektor na carinskim ispostavama sa mjestom rada na GP Izačić-Bihać - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: poduzima preventivne mjere i radnje radi spriječavanja povrede zakona i drugih propisa, spriječavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa; predlaže mjere za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje; upoznaje subjekte nadzora o pravima i obaveza koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom; daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i drugih propisa; kontrolira zdravsrtvenu ispravnost hrane koja se uvozi u BIH što podrazumijeva(fizički pregled, dokumentacijski pregled i po potrebi laboratorijski pregled); izrađuje mjesečna izvješća o izvršenim kontrolama zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe; prati odnosno vrši monitoring nad posebnom vrstom hrane koja se uvozi iz trećih zemalja s obzirom na sadržaj aflatoksina u hrani; prati sustav za uzbunjivanje-rasf sustav u BIH i susjednim zemljama; skupljanje i analize podataka u cilju izrade izvještaja vezanih za učestalost pojave zdravstveno neispravne hrane i predmeta opće uporabe; vrši i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja sektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta
Pripadajuća neto plaća: 1.760,85 KM

Uslovi: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, medicinski, tehnološki, poljoprivredni, stomatološki, farmaceutski, prehrambeno-biotehnički, veterinarski, prirodno-matematički fakultet - hemijskog smjera ili fakultet zdravstvenih studija - studij sanitarnog inžinjera,
- najmanje tri (3) godine radnog staža,u struci nakon sticanja VSS
- stručni upravni ispit,
- poznavanje rada na računaru,
- vozački ispit "B" kategorije.

Prijavljivanje na konkurs:
a)Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru,
4. dokaz o posjedovanju važeće vozačke dozvole za "B" kategoriju,
5.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7., ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Federalnoj upravi za inspekcijske poslove"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.