Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Poreznoj upravi Federacije BiH
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 13.04.2017. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije BiH
06 / 915


Središnji ured Sarajevo
01. Šef Odsjeka za praćenje i koordinaciju primjene mjera prinudne naplate - Odsjek za praćenje i koordinaciju primjene mjera prinudne naplate - Sektor za prinudnu naplatu - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za opće poslove (JAVNE NABAVKE) - Odsjek za opće, operativno-tehničke i pomoćne poslove - Sektor za administrativne i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac
03. Federalni porezni obavještajni inspektor - Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Mostar - Sektor za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage - 1 (jedan) izvršilac
04. Federalni porezni istražni inspektor - Odsjek za obavještavanje i istrage za Regiju Tuzla - Sektor za inspekcijski nadzor, obavještavanje i istrage - 2 (dva ) izvršioca

Kantonalni porezni ured Sarajevo
05. Stručni saradnik za pružanje podrške inspekcijskom nadzoru- Odsjek za inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac
06. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Centar - 1 (jedan) izvršilac
07. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Novo Sarajevo - 2 (dva) izvršioca
08. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Novi Grad - 2 (dva) izvršioca
09. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Hadžići - 2 (dva) izvršioca
10. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Vogošća- 1 (jedan) izvršilac
11. Stručni saradnik za registraciju obaveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Vogošća - 1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Mostar
12. Stručni saradnik za prinudnu naplatu- Odsjek za prinudnu naplatu - 1 (jedan) izvršilac
13. Stručni saradnik za javne prihode - Porezna ispostava Čitluk - 1 (jedan) izvršilac
14. Stručni saradnik za registraciju obaveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Jablanica -1 (jedan) izvršilac-

Kantonalni porezni ured Bihać
15. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obaveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Bosanski Petrovac- 1 (jedan) izvršilac
16. Stručni saradnik za registraciju obaveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Sanski Most - 1 (jedan) izvršilac
17. Stručni saradnik za javne prihode - Porezna ispostava Cazin - 1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Zenica
18. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Tešanj -1 (jedan) izvršilac

Kantonalni porezni ured Novi Travnik
19. Stručni saradnik za prinudnu naplatu- Odsjek za prinudnu naplatu - 1 (jedan) izvršilac
20. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obaveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Donji Vakuf- 1 (jedan) izvršilac
21. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obaveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Kreševo- 1 (jedan) izvršilac
22. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Travnik - 1 (jedan) izvršilac


Kantonalni porezni ured Livno
23. Stručni savjetnik za pravna pitanja - Odsjek za zajedničke i opšte poslove -1 (jedan) izvršilac
24. Šef Porezne ispostave - Porezna ispostava Glamoč-1 (jedan) izvršilac
25. Stručni saradnik za javne prihode - Porezna ispostava Livno -1 (jedan) izvršilac


Kantonalni porezni ured Tuzla
26. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Tuzla - 2 (dva) izvršioca
27. Stručni savjetnik za javne prihode - Porezna ispostava Gračanica- 2 (dva) izvršioca
28. Stručni saradnik za registraciju obaveznika uplate doprinosa - Porezna ispostava Banovići -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova za poziciju 01.: Rukovodi Odsjekom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika: rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što vrši sljedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, raspoređuje poslove na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici, daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vršenju poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici. Za svoj rad i rukovođenje odgovoran je rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica. Neposredno vrši slijedeće poslove: izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Odsjeka; izrada metodoloških uputstava, drugih uputstava, naredbi i drugih akata za jednoobraznu primjenu poreznih propisa koji uređuju postupak prinudne naplate poreznih obaveza vrši procjenu stanja iz oblasti prinudne naplate; predlaže konkretne načine primjene mjera prinudne naplate; priprema prijedlog uputstava poreznih obaveza kod pokrenutih stečajnih, likvidacionih i izvršnih postupaka za porezne obveznike za koje je pokrenut postupak prinudne naplate; uspostavlja korodinaciju Odsjeka sa odsjecima za prinudnu naplatu u kantonalnim poreznim uredima; pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama kantonalnih poreznih ureda iz oblasti prinudne naplate; učestvuje u obuci uposlenika odsjeka za prinudnu naplatu kantonalnih poreznih ureda; predlaže ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1492,10 KM

Opis poslova za poziciju 02.: Vodi evidencije o nepokretnostima koje koristi Porezna uprava; vodi evidencije ugovora o zakupu poslovnih prostora Porezne uprave; izrađuje nacrte ugovora iz oblasti općih poslova; priprema odgovore i suglasnosti po zahtjevima kantonalnih poreznih ureda za zaključivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, vršenju usluga, i dr; obavlja i druge posolove po nalogu šef Odsjeka
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za poziciju 03.: Obavlja obavještajne radnje u skladu sa važećim procedurama u uredu i na terenu; prikuplja informacije i provjerava podatke po službenoj dužnosti i iz predstavki o mogućim prekršajnim i krivičnim djelima iz oblasti poreza; dostavlja obavještajne podatka na provjeru nadležnim organizacionim jedinicama; po dobijanju povratne informacije vrši njihovu obradu; osigurava tajnost informacija i podataka; prikuplja, ocjenjuje i dostavlja informacije šefu Odsjeka za obavještavanje i istrage u skladu sa propisanim procedurama; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1710,94 KM

Opis poslova za poziciju 04.: Obavlja istražne radnje u skladu sa važećim procedurama u uredu i na terenu; obrađuje podatke i informacije za svaki istražni zadatak posebno; prati i istražuje utaje poreza i prevara prema dobivenim podacima i informacijama; pregleda i kontroliše dokumentaciju poreznog obveznika u skladu sa istražnim zadatkom; pregleda poslovne prostorije poreznog obveznika u skladu sa zakonom; vrši istražne radnje i po potrebi provodi upravne radnje ; odgovoran je za tajnost rada i tajnost podataka i informacija; o svim istragama sačinjava detaljne izvještaje; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1710,94 KM

Opis poslova za poziciju 05.: Radi sa softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom, koje se odnose na stručnog saradnika za podršku; unosi podatke u Registar izrečenih novčanih kazni; nadležnoj poreznoj ispostavi dostavlja konačno rješenje o dodatno utvrđenoj poreznoj obavezi i konačni prekršajni nalog na dalje nadležno postupanje, prati realizaciju naloga za plaćanje koji su doneseni po osnovu izvršnih rješenja o dodatno utvrđenim obavezama; vodi evidenciju o izdatim prekršajnim nalozima i podnešenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka; kompletira spise predmeta vezano za izjavljene žalbe protiv rješenja inspektora i dostavlja ih žalbenom organu na dalje postupanje; vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za pozicije 06., 07., 08., 09. ,10., 18. , 22., 26. i 27.: Vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze - izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja;provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1359,47 KM

Opis poslova za pozicije 11. ,14., 16. i 28: Registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za poziju 12.: Priprema zahtjeve za registrovanje zakonske hipoteke kod nadležnog suda nad imovinom dužnika; učestvuje u postupku pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; provjerava podatke iz zahtjeva za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama dužnih poreznih obaveza; prikuplja podatke za proglašavanje nelikvidnosti poreznog obveznika; vrši unos podataka u aplikaciju programa za prinudnu naplatu priprema zahtjeve za zabranu otuđenja motornih vozila kod nadležnog MUP-a; prikuplja podatke za izradu informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga rada odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za pozicije 13, 17 i 25.: Priprema podatke za sačinjavanje obavijesti poreznim obveznicima, izmjenjenih poreznih prijava i poreznih prijava u ime poreznih obveznika; priprema podatke za utvrđivanje porezne obveze poreznog obveznika u slučajevima u kojima porezna ispostava rješenjem utvrđuje poreznu obvezu i u tim slučajevima učestvuje u pripremi nacrta rješenja i podatke za predlaganje pokretanja postupaka prisilne naplate neplaćenih poreznih obaveza; prikuplja, evidentira i kontroliše mjesečne i godišnje izvještaje o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika i vrši njihovu analizu; vrši prikupljanje i obradu podataka za mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu ispostave i podataka za analizu utvrđenih i naplaćenih poreznih obaveza; vrši obradu zahtjeva za davanje podataka iz djelokruga rada porezne ispostave; izvršava i druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za pozicije 15., 20. i 21.: Vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima,podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze - izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; registracija obveznika uplate doprinosa; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvr
šava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1359,47 KM

Opis poslova za poziciju 19.: Priprema zahtjeve za registrovanje zakonske hipoteke kod nadležnog suda nad imovinom dužnika; učestvuje u postupku pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; provjerava podatke iz zahtjeva za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama dužnih poreznih obaveza;; prikuplja podatke za proglašavanje nelikvidnosti poreznog obveznika; vrši unos podataka u aplikaciju programa za prinudnu naplatu priprema zahtjeve za zabranu otuđenja motornih vozila kod nadležnog MUP-a; prikuplja podatke za izradu informacija, analiza i izvještaja iz djelokruga rada odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1226,84 KM

Opis poslova za poziciju 23.: Priprema odgovore poreznim obveznicima i zaposlenim u kantonalnom poreznom uredu o određenim pitanjima iz nadležnosti kantonalnog poreznog ureda; obavlja složenije pravne poslove iz djelokruga kantonalnog ureda; zastupa kantonalni porezni ured odnosno Poreznu upravu u prekršajnim predmetima, a po ovlaštenju direktora Porezne uprave i Pravobranilaštva i u drugim predmetima pred nadležnim sudovima; pruža pomoć pri izradi složenijih akata koja u upravnom postupku donose organizacione jedinice kantonalnog poreznog ureda; prati i evidentira pokrenute postupke likvidacije ili stečaja pravnih lica i o tome odmah
izvještava organizacione jedinice u cilju poduzimanja mjera za zaštitu javnog interesa; učestvuje u izradi općih akata Porezne uprave; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1359,47 KM

Opis poslova za poziciju 24.: Rukovodi ispostavom kao unutrašnjom organizacionom jedinicom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika: rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što vrši sljedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, raspoređuje poslove na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici, daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vršenju poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice. Odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici. Za svoj rad i rukovođenje odgovoran je rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica. Neposredno vrši slijedeće poslove: pruža pomoć poreznim obveznicima u tumačenju poreznih zakona; potpisuje pripremljene akte iz djelokruga rada porezne ispostave:naloge za plaćanje, prekršajne naloge, zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, izvještaje o osnovama sumnje da je počinjeno krivično djelo, rješenja kojima se utvrđuje više/pogrešno uplaćeni javni prihodi, rješenja o utvrđenoj obavezi poreza na promet nepokretnosti i prava, obavijesti, porezne prijave u ime poreznih obveznika, izmijenjene porezne prijave, porezna uvjerenja i sve druge akte i dopise iz nadležnosti ispostave;izdaje uvjerenja i rješenja po Zakonu o jedinstvenom sistemu; predlaže operativne periodične i godišnje planove i programe rada te podnosi mjesečne i godišnje izvještaje o radu ispostave; predlaže ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog poreznog ureda.
Pripadajuća osnovna neto plata za radno mjesto: 1492,10 KM

Uslovi za obavljanje poslova za: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Porezne uprave Federacije BiH, broj:03-02-8069/12 od 05.06.2013. godine, kako slijedi:
za poziciju 01.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet,
- položen stručni upravni ispit
- četiri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za poziciju 02.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - diploma visokog obrazovanja-pravne struke,
- položen stručni upravni ispit
- jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za poziciju 03.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke, ekonomski fakultet ili fakultet kriminalističkih nauka
- položen stručni upravni ispit
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

za poziciju 04.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke, ekonomski fakultet ili fakultet kriminalističkih nauka
- položen stručni upravni ispit
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

za poziciju 05.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- položen stručni upravni ispit
- jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za pozicije 06., 07., 08., 09. ,10., 18. , 22., 26. i 27.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- položen stručni upravni ispit
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za pozicije 11., 14.,16. i 28.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- položen stručni upravni ispit
- jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

 

za poziciju 12.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja pravne struke ili ekonomski fakultet
- položen stručni upravni ispit
- jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za pozicije 13.,17. i 25.:
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- položen stručni upravni ispit
- jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za poziciju 15. ,20. i 21.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
-položen stručni upravni ispit
-tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za poziciju 19.
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
-položen stručni upravni ispit
-jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za poziciju 23.
- VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke
- položen stručni upravni ispit
- tri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

za poziciju 24.:
-VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja - pravne struke ili ekonomski fakultet
- položen stručni upravni ispit
- četiri godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS (primjerak uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba)
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije 03. I 04. )
4. kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta stručnih saradnika (pozicije: 2,5,11,12,13,14,16,17,19,25 I 28) , a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

 


za pozicije od 01. do 11. :
Agencija za državnu službu Federaciji BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Kulovića br. 7
71000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo i Kantonalni porezni ured Sarajevo"

 
za pozicije od 12. do 14.:
Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b.
88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH-Kantonalni porezni ured Mostar"


za pozicije od 15. do 17.:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Alije Đerzeleza 6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Bihać"

za pozicije od 18. do 22.:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Zenica i Kantonalni porezni ured Novi Travnik "


za pozicije od 23 do 25:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Livno"

za pozicije od 26 do 28:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb
75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Poreznoj upravi Federacije BiH -Kantonalni porezni ured Tuzla"Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.