Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo
Krajnji rok dostavljanja dokumentacije 28.02. 2013. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 , 8/06 i 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 8/11) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom zavodu za
pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo

06 / 567

01. Pomoćnik direktora za upravni postupak, upravni spor, parnični, vanparnični i izvršni postupak - 1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik direktora za krivični i prekršajni postupak - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik - pravni zastupnik za pružanje besplatne pravne pomoći u upravnom postupku, upravnom sporu, parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik - pravni zastupnik za pružanje besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na službenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi; redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; vrši izradu nacrta godišnjeg programa rada i izvještaja o radu Zavoda, iz djelokruga Sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u budžet neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; prati važeće pravne propise kojima se regulišu pitanja iz nadležnosti Zavoda, a posebno praćenje primjene propisa koji se odnose na prava i dužnosti, kao i odgovornosti državnih službenika i namještenika i s tim u vezi izrada prijedloga akata i prijedloga njihovih izmjena; prikuplja i sređuje podatke i na osnovu tih podataka izrađuje infomacije, izvještaje, analize i druge materijale iz djelokruga Sektora, vrši izradu ugovora i drugih akata kojima se u skladu sa zakonom regulišu odnosi između Zavoda i drugih pravnih i fizičkih lica; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; zastupa korisnike besplatne pravne pomoći u svim fazama parničnog, vanparničnog, izvršnog, upravnog postupka i upravnom sporu u skladu sa zakonom i podzakonskih aktima, radi zaštite njihovih prava i interesa; zastupa korisnike u postupcima pred naležnim sudovima po vanrednim pravnim lijekovima, postupcima pred ustavnim sudovima u Bosni i Hercegovini i pred Evropskim sudom za ljudska prava na osnovu zahtjeva stranke, uz posebno rješenje direktora Zavoda; daje pravne savjete, vrši sastavljanje različitih podnesaka (tužbe, molbe, žalbe, zahtjeve i dr.), te pruža i druge oblike pravne pomoći korisnicima besplatne pravne pomoći, iz djelokruga Sektora, radi zaštite njihovih prava i interesa; vrši infomisanje korisnika besplatne pravne pomoći o preduzetim radnjama u postupku i o svim drugim činjenicama relevantnim za tok i ishod konkretnog postupka; izuzetno po potrebi obavlja i poslove pružanja pravne pomoći-odbrana i zastupanje osumnjičenih, optuženih odnosno osuđenih u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim pozitivnim pravnim propisima; izvršava i druge poslove po nalogu direktora Zavoda iz nadležnosti Zavoda i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda.

02. Opis poslova: neposredno rukovodi Sektorom i u tom pogledu organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na službenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi, redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; vrši izradu nacrta programa rada i izvještaja o radu Zavoda, iz djelokruga Sektora; vrši analizu i predlaže plan potrebnih finansijskih sredstava u budžet neophodnih za odvijanje programskih aktivnosti Sektora; prati važeće prave propise kojima se regulišu pitanja iz nadležnosti Zavoda; prikuplja i sređuje podatke i na osnovu tih podataka izrađuje infomacije, izvještaje, analize i druge materijale iz djelokruga Sektora; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora; pruža građanima opće informacije o pravima i obavezama iz oblasti krivične i prekršajne odgovornosti i s tim u vezi postupaka koji se provode; daje pravne savjete koji se odnose na krivični i prekršajni postupak; preduzima radnje i učestvuje u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka i vrši stručne poslove koji se odnose na odbranu i zastupanje korisnika besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku; preduzima sve mjere i neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica, prikupljanja dokaza koji idu u korist licu lišenom slobode, osumnjičenom, odnosno optuženom kao i zaštite njegovih prava; pruža i druge oblike pravne pomoći fizičkim osobama iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava kako bi se zaštitila njihova prava i interesi; vrši informisanje korisnika besplatne pravne pomoći u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku u skladu sa zakonom, te drugim pozitivnim pravnim propisima radi zaštite prava i interesa korisnika besplatne pravne pomoći; izvršava i druge pravne poslove po nalogu direktora Zavoda iz nadležnosti Zavoda i odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Zavoda.

03. Opis poslova: zastupa korisnike besplatne pravne pomoći iz oblasti građanskog prava radi zaštite njihovih prava i interesa u upravnom, parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku i upravnom sporu; pruža opće infomacije o pravima i obavezama iz oblastigrađanskog prava; pomaže pri popunjavanju obrazaca - zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć; daje pravne savjete; vrši sastavljanje svih vrsta pismena (tužbe, žalbe, prijedlozi, odgovori na tužbe, molbe i dr.) koji se odnose na postupke i nadležnost iz djelokruga rada Sektora: pruža pravnu pomoć pri sačinjavanju apelacija; pruža pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora (medijacija); zastupa korisnike u postupcima pred nadležnim sudovima po vanrednim pravnim lijekovima, postupcima pred ustavnim sudovima na osnovu zahtjeva stranke, uz posebno rješenje direktora Zavoda te pruža i druge oblike pravne pomoći iz djelokruga Sektora; vrši infomisanje korisnika besplatne pravne pomoći o preduzetim radnjama u postupku i o svim drugim činjenicama relevantnim za tok i ishod konkretnog postupka; izuzetno po potrebi obavlja i poslove pružanja pravne pomoći - odbrana i zastupanje osumnjičenih, optuženih, odnosno osuđenih u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine, te drugim pozitivnim pravnim propisima; vodi upravni postupak po zahtjevima građana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć od strane Zavoda iz djelokruga rada Sektora i sačinjava prijedlog rješenja u vezi sapodnesenim zahtjevom; izvšava i druge poslove iz nadležnosti Zavoda po nalogu pomoćnika direktora i za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.

04. Opis poslova: pruža opće informacije iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava; pomaže pri popunjavanju obrazaca - zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć; daje pravne savjete koji se odnose na krivični i prekršajni postupak, preduzima radnje i učestvuje u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka i vrši stručne poslove koji se odnose na odbranu i zastupanje korisnika besplatne pravne pomoći u krivičnom i prekršajnom postupku; preduzima sve mjere i neophodne radnje u cilju utvrđivanja činjenica, prikupljanja dokaza koji idu u korist licu lišenom slobode, osumnjičenom, odnosno optuženom kao i zaštite njegovih prava; pruža i druge oblike pravne pomoći fizičkim osobama iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava kako bi se zaštitila njihova prava i interesi; vrši informisanje korisnika besplatne pravne pomoći o preduzetim radnjama u postupku i o svim drugim činjenicama relevantnim za tok i ishod konkretnog postupka; izuzetno po potrebi obavlja i poslove pružanja pravne pomoći iz oblasti građanskog prava u parničnom, vanparničnom, izvršnom i upravnom postupku, u skladu sa zakonom, te drugim pozitivnim pravnim propisima radi zaštite prava i interesa korisnika besplatne pravne pomoći; vodi upravni postupak po zahtjevima građana za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć od strane Zavoda iz djelokruga rada Sektora i sačinjava prijedlog rješenja u vezi sa podnesenim zahtjevom; izvršava i druge poslove iz nadležnosti Zavoda po nalogu pomoćnika direktora i za svoj rad odgovara pomoćniku direktora.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
Za poziciju 01:
- VSS-Diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS
studijskih bodova,
- položen pravosudni ispit,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci od čega najmanje 3 godine radnog staža
nakon položenog pravosudnog ispita,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
- VSS-Diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS
studijskih bodova,
- položen pravosudni ispit,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci od čega najmanje 3 godine radnog staža
nakon položenog pravosudnog ispita,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
- VSS-Diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS
studijskih bodova,
- položen pravosudni ispit,
- najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci nakon položenog pravosudnog ispita,
- poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 04:
- VSS-Diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS
studijskih bodova,
- položen pravosudni ispit,
- najmanje 3 (tri) godina radnog staža u struci nakon položenog pravosudnog ispita,
- poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili
je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanje VSS i položenog
pravosudnog ispita
3. dokaz o položenom pravosudnom ispitu,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru,
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u
Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR
mr. sc. Sead Maslo

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.