Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona
Konkurs poništen (2-339)

Napomena: U tekstu javnog konkursa za prijem državnog službenika - stručni saradnik za osposobljavanje i taktičku spremnost u Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona koji je objavljen u dnevnim novinama "Dnevni list" i "Oslobođenje" dana 31.10.2012. godine, omaškom je na kraju teksta konkursa, iza riječi "dostaviti" napisan tekst "u roku od 8 dana od dana objave javnog konkursa na web stranici Agencije", umjesto "u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH".

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Narodne novine HNK" br. 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za
civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona

2-339

 

-Stručni saradnik za osposobljavanje i taktičku spremnost u Sektoru za zaštitu od požara i vatrogastvo -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: ovlašten je za izradu nacrta svih nastavnih planova i programa obuke i to: plan i program obuke stanovništva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, plan i program obuke vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih društava i svih drugih snaga za gašenje požara na području Kantona; plan i program obuke i interventne jedinice; uspostavlja i vodi bazu podataka o relizaciji navedene obuke, kao i evidencije za osobe koje nisu završile određene oblike obuke u određenom vremenu za obučavanje; sudjeluje kao predavač u izvođenju općih tema iz programa obuke; priprema i realizira godišnju provjeru znanja putem testiranja svih učesnika koji su prošli planiranu obuku; izrađuje podsjetnike, analize, izvješća i druge informacije u vezi sa obukom i taktičkom spremnosti vatrogasnih postrojbi-jedinica i vartrogasnih društava na području Kantona, pruža stručnu pomoć vatrogasnim jedinicama i vatrogasnim udrugama u pripremi i realizaciji planova obuke; izvršava sve druge zadatke i poslove koje mu odredi rukovodilac sektora u odnosu na pitanja ovog radnog mjesta.

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovako-neretvanskog kantona, br.17-01-04-36-371-6/12 od 19.07.2012.god., i to:
- VSS - stečena diploma visokog obrazovanja - struka odbrane i sigurnosti ili struke
prirodno-matematičke, mašinske, tehničke, zaštite na radu i zaštite od požara.,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru.

Visoka stručna sprema (VSS) podrazumjeva diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Adema Buća bb, 8800 Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je
diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.
godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su
stekli VSS ili visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, dužni su dostaviti i:
- dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog
ispita za namještenika i
- dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton,
Adema Buća bb, 8800 Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Adema Buća bb
88000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.