Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije: 21.06.2012. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (''Službene novine TK'', br:12/10 i 1/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

4 / 299

 

-Stručni savjetnik za upravni postupak u Odjeljenju za pravne, socijalno statusne i informativne poslove - na određeno vrijeme do povratka državnog službenika sa porodiljskog odsustva - 1(jedan) izvršilac

Opis poslova:vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u predmetima lične i porodične invalidnine po Zakonu o pravima boraca i članova njihovih porodica „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br:33/04), vodi upravni postupak i rješava u najsloženijim upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u predmetima lične i porodične invalidnine po Zakonu o pravima boraca i članova njihovih porodica, vodi drugostepeni upravni postupak za ostvarivanje prava po Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja i članova njihovih porodica (zdravstvena zaštita, banjsko klimatsko liječenje, lijekove, ortopedska i druga pomagala, naknada putnih troškova kod liječenja u inostranstvu, naknada troškova prijevoza, priznavanje prava za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć i primanja za najviše nosioce ratnih odlikovanja i priznanja, stambeno rješavanje boračke populacije, pravo na naknadu troškova za postavljenja spomen obilježja poginulima, izrađuje ugovore i druge akte koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih poslova, priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita Službi, pravnih osoba, drugih subjekata, učestvuje u izradi i donošenju prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i izmjeni i dopuni tih propisa, daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti boračko-invalidske zaštite, vrši nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava o pravima korisnika boračko invalidske zaštite, vrši nadzor u postupku kontrole po važećim provedbenim i općim aktima Ministarstva, sarađuje sa institucijama i ustanovama u kojima se ostvaruju prava boračke populacije, radi u komisijama Ministarstva po nalogu ministra, obavlja i druge poslove po nalogu ministra, za svoj rad odgovara pomoćniku ministra.

Uvjeti:Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-VSS-VII stepen stručne spreme - pravni fakultet,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke, nakon završene VSS.

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

 

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma
stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
3.popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton , Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja Ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika biće dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.