Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije: 06.10.2011. godine

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 08/11 od 31.03.2011. godine) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

06 / 469


- stručni savjetnik - sistem inžinjer - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Organizuje i unaprijeđuje računarski sistem organa uprave i stručnih službi Kantona i brine se za njegov optimalan rad; planira, dokumentuje i unaprijeđuje postavke servera, radnih stanica, korisnika i informatičkih servisa Kantona, te mrežne opreme po potrebi; priprema pravilnike i uputstva o upotrebi informacionog sistema; planira i postavlja evidenciju i statistiku događaja u sistemu; planira mjere pohrane i zaštite sistema i podataka; planira postavke i organizaciju sistemskih i aplikativnih programa; prati pravce razvoja i stanja informacionih tehnologija u oblasti admininistarcije i razvoja sistema; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
- VSS/VII stepen stručne spreme, završen Elektrotehnički fakultet ili Fakultet za saobraćaj i
komunikacije-smjer komunikacije
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža/iskustva u struci nakon sticanja VSS, na poslovima sistemske infrastrukture
- poznavanje administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja VSS na poslovima sistemske infrastrukture,
3. ovjerena izjava kandidata o poznavanju administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija,
4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, 71. 000 Sarajevo
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl. iur.

 

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.