Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Novi Travnik
Krajnji rok podnošenje dokumentacije je: 20/01/2011

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa tačkom I. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, o davanju suglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-358/2010 od 25.10.2010. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Novi Travnik, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Travnik5 / 252

01. Sekretar Općine pri Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika -1 (jedan) izvršilac
02. Pomoćnik načelnika pri Službi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar -1 (jedan) izvršilac
03. Pomoćnik načelnika pri Službi za privredu, razvoj, obnovu i stambeno-komunalne
poslove -1 (jedan) izvršilac
04. Stručni savjetnik za razvoj i projekte u Odsjeku za privredu i razvoj pri Službi za
privredu, razvoj, obnovu i stambeno-komunalne poslove -1 (jedan) izvršilac
05. Stručni saradnik za upravljanje razvojem u Odsjeku za privredu i razvoj pri Službi za
privredu, razvoj, obnovu i stambeno - komunalne poslove -1 (jedan) izvršilac
06. Šef unutrašnje organizacione jedinice - Starješina profesionalne vatrogasne jedinice u Odjeljenju protupožarne zaštite - Profesionalna vatrogasna jedinica pri Službi za civilnu zaštitu, na određeno vrijeme, na period od četiri godine -1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: sekretar Općine obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Organa državne službe, koordinira radom Službi, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća, realizira program rada Općine i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni, te obavlja i druge poslove iz nadležnosti Organa državne službe koje mu odredi načelnik Općine, neposredno obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar Stručne Službe za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Službi, za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara načelniku, sarađuje sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te koordinira aktivnosti Službi u cilju ostvarivanja te saradnje, izrađuje zahtjeve za zaštitu prava na lokalnu samoupravu i ocjenu ustavnosti koje načelnik Općine podnosi Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, pomaže načelniku Općine ili punomoćniku za zastupanje pred Ustavnim sudom F BiH kojeg načelnik odredi, u pripremama za javnu raspravu, te po potrebi pruža stručnu pomoć tokom javne rasprave, vrši analize i predlaže programe obuke i usavršavanja službenika i namještenika, osigurava blagovremeno informiranje načelnika Općine o stanju u oblasti raspolaganja ljudskim resursima Općine i predlaže mjere u pogledu upravljanja ljudskim resursima, predlaže blagovremene intervencije u pogledu stanja ljudskih resursa, ukoliko ocijeni da su potrebne, učestvuje i pomaže u svim aktivnostima koje se odnose na raspoređivanje i osiguranje potrebnih kadrova, uključujući odabir novih kadrova, a naročito u kreiranju i provođenju ovog Pravilnika, koordinira aktivnosti u vezi sa godišnjim ocjenjivanjem rada državnih službenika i namještenika, koordinira izradu godišnjeg programa rada Organa državne službe na osnovu predloženih programa rada Službi, učestvuje u izradi programa rada Općinskog vijeća i prati realizaciju ovog programa iz nadležnosti Organa državne službe, prati izmjene zakonskih propisa u navedenim oblastima, te inicira i učestvuje u usklađivanju općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Organa državne službe po nalogu načelnika

02. Opis poslova: priprema i izrađuje materijale (odluke, opće akte, propise i dr.) iz djelokruga rada Službe za Općinsko vijeće i načelnika Općine i odgovara za blagovremenost u dostavljanju tih materijala, te njihov kvalitet i zakonitost, sačinjava izvještaj o radu Službe, provodi politiku i izvršava zakone, druge propise i opće akte i s tim u vezi utvrđuje stanje u oblastima urbanizma, imovinsko-pravnih poslova i katastra i posljedice koje mogu nastati u toj oblasti, rukovodi i nadgleda aktivnosti vezane za prodaju i upravljanje nepokretnom imovinom Općine, eksproprijaciju, uzurpaciju, razgraničenje i dodjelu zemljišta, odgovoran je za zakonito raspolaganje općinskom imovinom i s tim u vezi poduzima i predlaže odgovarajuće mjere, obavlja poslove iz nadležnosti Općine u vezi sa koncesijama, inicira izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko povjerilačkih odnosa u upravnom postupku i radi na realizaciji tih ugovora i akata, vrši pripremne radnje kod utvrđivanja općeg interesa, inicira i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz oblasti prostornog uređenja, inicira i učestvuje u izradi prijedloga odluka i drugih akata iz oblasti urbanizma, imovinsko pravnih poslova i katastra koje donosi Općinsko vijeće, predlaže smjernice za izradu planske dokumentacije, priprema prijedloge odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju dokumenata prostornog uređenja, koordinira pripreme koje prethode izradi dokumenata prostornog uređenja, koordinira izradu programa uređenja neizgrađenog građevinskog zemljišta, učestvuje u javnim raspravama koje se organiziraju u vezi sa izrađenim prednacrtima zakona i drugih propisa iz navedenih oblasti, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Organa državne službe po nalogu načelnika.

03. Opis poslova: priprema i izrađuje materijale (odluke, opće akte, propise i dr.) iz djelokruga rada Službe za Općinsko vijeće i načelnika Općine i odgovara za blagovremenost u dostavljanju tih materijala, te njihov kvalitet i zakonitost, sačinjava izvještaj o radu Službe, predlaže donošenje propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe i poduzima aktivnosti u cilju njihovog donošenja, učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova razvoja Općine, učestvuje u izradi i prati realizaciju programa lokalnog razvoja, vrši izradu planova i programa vezanih za razvoj privrede, vrši izradu planova i programa vezanih za razvoj i investicije u okviru lokalne zajednice, koordinira sa subjektima u praćenju i provođenju strateškog plana razvoja Općine, brine se o provođenju politike i izvršavanju zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi stanju u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede, industrije, energetike, rudarstva, trgovine, ugostiteljstva, obrta, turizma i lokalnog prometa, te radi na predviđanju posljedica koje mogu nastati u tim oblastima, sarađuje s pravnim licima kojima je Općina osnivač, te s drugim gospodarskim društvima javnog i privatnog sektora iz oblasti gospodarstva, inicira i učestvuje u izradi odluka i drugih općih akata iz oblasti obnove, stambenih i komunalnih poslova, inicira, predlaže donošenje i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga odluka i drugih akata u vezi s provođenjem propisa o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, izrađuje planove i programe izgradnje infrastrukture stambenih i drugih objekata, koordinira i usmjerava rad na poslovima izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i održavanja infrastrukture na području općine, učestvuje u provođenju stambene politike i donošenju programa stambene i druge izgradnje, koordinira poslove iz komunalne oblasti i surađuje s komunalnim preduzećima, radi na provođenju politike uređenja prostora i zaštite čovjekova okoliša, izrađuje program proljetnog uređenja grada, prati provođenje programa redovnog i zimskog održavanja putova na području općine i izrađuje nacrte ugovora iz ove oblasti, inicira donošenje i učestvuje u izradi odluka i propisa vezanih za promet na lokalnim i nekategoriziranim putovima, inicira i učestvuje u izradi odluka i propisa vezanih za režim prometa u gradu i na lokalnim putovima, inicira i učestvuje u izradi propisa vezanih za prometnu signalizaciju na području Općine, daje prijedloge, primjedbe i sugestije na prednacrte, nacrte i prijedloge zakona iz oblasti navedenih u opisu ovog radnog mjesta, odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela, kontinuirano prati propise i stručnu literaturu, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti obavlja i druge poslove iz nadležnosti Organa državne službe po nalogu načelnika.

04. Opis poslova: izrađuje elaborate, studije, programe, projekte, planove i procjene u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja, kao i projektnih zadataka za tu oblast, analizira i prati stanje, te prikuplja podatke i izrađuje programe u oblasti razvoja turizma, industrije, energetike, rudarstva, obrta, trgovine, ugostiteljstva i lokalnog prometa, analizira stanje u privredi i predlaže mjere za unapređenje razvoja privrede na području općine, analizira turističke resurse i predlaže mjere za razvoj turizma, učestvuje u izradi razvojnih strategija, prioritetnih i kapitalnih programa i projekata Općine, inicira i aktivno učestvuje u izradi strategije općine i plana lokalnog ekonomskog razvoja, priprema izvještaje o stanju i prioritetima, te usvojenim projektima za Općinsko vijeće, organizira i provodi usuglašavanje između potreba stanovništva za određenim uslugama i mogućnostima javnih preduzeća, javnih ustanova i privrednih subjekata kao davatelja usluga, izrađuje elaborate ekonomske opravdanosti pojedinih projekata, te ulaganja općinskih sredstava u infrastrukturne i druge objekte na području općine, učestvuje u izradi kvartalnih, godišnjih i dugoročnih planova kapitalnih ulaganja, izrađuje planove realizacije kapitalnih investicija, sačinjava izvješća o realizaciji plana kapitalnih ulaganja, stara se o rokovima, dinamici i svim tehničkim i operativnim detaljima projekata, daje prijedloge i sugestije za pokretanje projekata, učestvuje u izradi plana robnih rezervi na području općine, prati realizaciju općinskih investicijskih planova i surađuje s drugim Službama, vrši stručnu pripremu i obradu za finansiranje projekata od strane viših tijela, donatora, banaka i međunarodnih institucija, vrši izradu pojedinačnih analiza o stanju, problemima i mogućnostima obnove i razvoja i predlaže mjere za njihovo unapređenje, izrađuje programe i izvještaje u vezi s elementarnim nepogodama i predlaže mjere za prevladavanje nastalih problema, učestvuje u pripremi predračuna u vezi s izgradnjom infrastrukturnih i drugih projekata, vrši pripremu projekata i ostale prateće dokumentacije za apliciranje projekata, u suradnji sa šefom Odsjeka izrađuje aplikacije i organizira apliciranje za potpore i fondove domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, te monetarnih fondova, ostvaruje kontakte s privrednim subjektima, komorama, udrugama, agencijama i drugim institucijama u cilju praćenja i planiranja lokalnog razvoja, učestvuje u svakom timskom radu potrebnom za kreiranje i realizaciju projekata iz oblasti privrede, poduzetništva, lokalnog ekonomskog razvoja, i provođenja strategije razvoja općine, ostvaruje usmene i pismene kontakte na engleskom jeziku sa privrednim subjektima, komorama, udruženjima, agencijama i drugim institucijama koje se bave praćenjem i planiranjem razvoja, usmeno i pismeno na engleskom jeziku kontaktira sa donatorskim, finansijskim i drugim organizacijama koje osiguravaju sredstva za realizaciju projekata u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja, po potrebi prevodi tekstualni dio predračuna sačinjenog radi izgradnje infrastrukturnih i drugih projekata, prevodi kompletne projekte i drugu prateću dokumentacije za apliciranje projekata, prevodi aplikacije za grantove i fondove međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, te monetarnih fondova, prisustvuje sastancima koji se održavaju radi pregovaranja o iniciranju i realizaciji projekata u oblasti razvoja, obavlja simultano prevođenje na engleski i sa engleskog jezika, prevodi elaborate, studije, programe, projekte, planove, analize, izvještaje i procjene u oblasti privrede, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja, lektorira prevedene tekstove, obavlja sve druge poslove prevođenja na engleski i sa engleskog jezika, koji doprinose realizaciji unapređenja razvoja općine, odgovara za zakonito, ažurno i pravodobno obavljanje poslova, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela, kontinuirano prati propise i stručnu literaturu, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Organa državne službe koje mu u zadatak stavi šef unutarnje organizacijske jedinice i pomoćnik načelnika.

05. Opis poslova: učestvuje u izradi nacrta i prijedloga odluka, općih akata i propisa iz djelokruga radnog mjesta, sa šefom odsjeka aktivno učestvuje na izradi promotivnih materijala i promociji Strategije, unutar i izvan okvira jedinice lokalne samouprave, aktivno učestvuje u kreiranju svih tipskih dokumenata, pripremi Uputstva i tumačenju pravila i procedura svim učesnicima realizacije Strategije, aktivno učestvuje u izradi akcionog plana za svaki pojedinačni projekat proizašao iz strateških i operativnih ciljeva Strategije, aktivno i direktno sarađuje sa svim zaposlenim u službi na pripremi i realizaciji pojedinačnih projekata/programa/zadataka dodijeljenih na realizaciju, direktno se stara i odgovara za realizaciju dodijeljenih projekata/programa/zadataka, formira neophodnu dokumentaciju javnih nabavki, koordinira aktivnosti učesnika konkretnih projekata, nadzire i kontroliše realizaciju ugovorenog, izvještava o realizaciji, svim zainteresiranim subjektima daje potrebne instrukcije o načinu i uslovima realizacije pojedinih projekata/programa iz Strategije, učestvuje u formiranju baze podataka koji se odnose na općinu (profil općine) kao baze podataka za praćenje realizacije svakog projekta i Strategije kao cjeline, priprema podatke za izvještavanje o realizaciji, predlaže izmjene i dopune normativnih akata u svrhu unapređenja stanja u ovoj oblasti kao i usklađivanja sa novim zakonima i propisima, prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela, kontinuirano prati propise i stručnu literaturu, neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Organa državne službe koje mu u zadatak stavi šef unutrašnje organizacione jedinice i pomoćnik načelnika.

06. Opis poslova: organizira i osigurava provođenje operativno-stručnog rada jedinice, osigurava provođenje intervencijske spremnosti jedinice, vodi i komanduje jedinicom u toku intervencije, organizira i nadgleda provođenje stručnog osposobljavanja, uvježbavanja, kondiciranja vatrogasaca radi održavanja njihove spremnosti za vršenje operativnih poslova gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, izrađuje ličnu i materijalnu formaciju jedinice, osigurava realizaciju nabavke materijalnih-tehničkih sredstava i opreme predviđene za rad jedinice u skladu sa materijalnom formacijom, vrši sve druge poslove koji se odnose na djelotvorno funkcioniranje vatrogasne jedinice, prati i provodi propise i normativna akta koja reguliraju zaštitu od požara, prirodnih i drugih nesreća, izrađuje planove rada vatrogasne jedinice, prati iste i podnosi izvještaj o radu vatrogasne jedinice pomoćniku općinskog načelnika Službe za civilnu zaštitu i općinskom načelniku, izrađuje i provodi plan zaštite od požara na području općine Novi Travnik, kontrolira ispravnost raspoložive tehnike i sredstava za gašenje požara, učestvuje u radu Općinskog štaba CZ, ostvaruje suradnju sa drugim vatrogasnim jedinicama na području Općine, susjednih općina i drugim institucijama i organizacijama od interesa za zaštitu od požara, prirodnih i drugih nesreća i radi i druge poslove koje mu u nadležnost stavi pomoćnik načelnika Službe CZ.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

za poziciju 01:
- VSS, VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet,
- najmanje 6 (šest) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru
za poziciju 02:
- VSS, VII stepen stručne spreme, završen pravni, geodetski, građevinski ili arhitektonski fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru
za poziciju 03:
- VSS, VII stepen stručne spreme, završen ekonomski, građevinski ili mašinski fakultet,
- najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru
za poziciju 04:
- VSS, VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru
- aktivno znanje engleskog jezika
za poziciju 05:
- VSS, VII stepen stručne spreme, završen ekonomski, pravni ili drugi fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računaru
za poziciju 06:
- VSS, VII stepen stručne spreme, završen fakultet iz oblasti zaštite od požara i sigurnosti ili drugi fakultet tehničkog smjera,
- najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci nakon sticanja VSS,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u vatrogasnim jedinicama, bez obzira u kojoj stručnoj spremi
- položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,
3. dokaz o poznavanju rada na računaru (osim za poziciju 06)
4. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (samo za pozicju 04)
5. dokaz o položenom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara (samo za poziciju 06)
6. dokaz o radnom iskustvu u vatrogasnim jedinicama bez obzira u kojoj stručnoj spremi (samo za poziciju 06)
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biti će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su dužani u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Novi Travnik"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 


DIREKTOR

Sead Maslo, dipl.iur.

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.