Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Gradu Tuzla
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.03.2018. godine

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (''Službene novine TK'', br: 7/17 i 10/17), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Tuzla, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla

4 / 484

 

01. Stručni savjetnik za izgradnju komunalne infrastrukture u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica - 1 (jedan) izvršilac,
02. Stručni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica - 1 (jedan) izvršilac,
03. Stručni saradnik za koordinaciju programiranja, planiranja i realizacije projekata komunalne infrastrukture u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica - 1 (jedan) izvršilac,
04. Stručni saradnik za ekonomsko-finansijske poslove u Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica - 1 (jedan) izvršilac.

01. Opis poslova: ostvaruje saradnju sa komunalnim preduzećima i drugim relevantnim institucijama radi unapređenja sistema, objekata i uređaja komunalne infrastrukture; učestvuje u postupku tehničke pripreme projekata u dijelu koji se odnosi na izgradnju, investiciono održavanje i rekonstrukciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture; učestvuje u izradi tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke u oblasti komunalne infrastrukture; obavlja poslove vođenja projekata kroz sve faze od planiranja, kontrole, praćenja do pravovremenog izvještavanja o statusu projekta; uspostavlja i ažurira bazu podataka svih aktivnih ugovora za realizaciju projekata; priprema analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale koji se odnose na izgradnju, investiciono održavanje i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, na osnovu odgovarajućih podataka; priprema odgovarajuće materijale kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti komunalne infrastrukture i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih problema; vrši stručnu obradu sistematskih i drugih pitanja koja služe za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga odluka, drugih propisa i akata iz oblasti komunalnih djelatnosti; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga odluka, drugih propisa i akata iz komunalnih djelatnosti; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

02. Opis poslova: na osnovu dostupne dokumentacije organizuje ustrojavanje i ustrojava evidenciju obveznika plaćanja svih naknada utvrđenih rješenjima službe, te u svrhu ustrojavanja i ažuriranja evidencije obveznika koordinira saradnju sa gradskim službama za upravu; učestvuje u izradi tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke u oblasti komunalne infrastruture; organizuje i koordinira poslove provođenja postupaka javnih nabavki za projekte iz nadležnosti Službe, od planiranja javnih nabavki do izvještavanja o provedenim postupcima; objedinjava prijedlog dokumenata okvirnog budžeta iz nadležnosti Službe; objedinjava prijedlog budžetskog zahtjeva iz nadležnosti Službe; objedinjava prijedlog godišnjeg, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova iz nadležnosti Službe; vrši stručnu obradu sistematskih i drugih pitanja koja služe za izradu prednacrta, nacrta i prijedloga odluka, drugih propisa i akata iz oblasti komunalih djelatnosti; učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga odluka, drugih propisa i akata iz komunalnih djelatnosti; analizira materijale za skupštinu javnih komunalnih preduzeća iz nadležnosti Službe, te sa ekonomsko-finansijskog aspekta, pravovremeno daje preporuke rukovodiocu Službe u vezi sa davanjem uputa za glasanje punomoćnicima državnog kapitala; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Službe.

03. Opis poslova: koordinira u postupcima ishodovanja sve potrebne dokumentacije u fazi programiranja, planiranja i realizacije projekata iz nadležnosti Službe; vodi postupak radi uvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama iz nadležnosti Odjeljenja; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.) iz nadležnosti Odjeljenja; prati i istražuje promjene i pojave u odgovarajućoj oblasti i izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama; izrađuje nacrte odgovora na vijećnička pitanja iz nadležnosti Odjeljenja; vodi i ažurira bazu podataka svih projekata iz nadležnosti Službe; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

04. Opis poslova: učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Odjeljenja i Službe u oblasti ekonomsko-finansijskih poslova; obavlja finansijsko-računovodstvene poslove; organizuje i koordinira održavanje javne rasprave po mjesnim zajednicama o nacrtu Budžeta Grada, te dostavlja izvještaj o provedenoj javnoj raspravi nadležnoj Službi; obavlja poslove vezane za izdavanje pod zakup prostora mjesnih zajednica, u skladu sa zakonskim i drugim propisima; vrši obračun i fakturisanje zakupnine i prati izmirenje ugovornih obaveza; izrađuje analize i informacije sa prijedlogom mjera za prevazilaženje problema i efikasnije raspologanje prostorima mjesnih zajednica; vrši praćenje izvršenja budžetskih sredstava za određene (posebne) namjene; prati i proučava zakonske i druge propise iz nadležnosti Odjeljenja i Službe iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja; osigurava funkcionalnost rada, blagovremenost, ekonomičnost i zakonitost u izvršavanju povjerenih poslova i zadataka; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih članom 38. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - građevinske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog straža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova - ekonomske struke,
- najmanje 3 (tri) godine radnog straža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 03: -VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - pravne ili upravne struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Za poziciju 04:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova - ekonomske struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

Prijavljivanje na konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Fedracije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, koji podnose prijave na pozicije stručnih saradnika (pozicije: 03. i 04.), dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENA ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkurse procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat koji u roku od sedam dana od prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Fedracije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Fedracije BiH", br.10/18).

Prijavu, sa tražnim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla - 4/484"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.


V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.