Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Zavidovići
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.03.2018. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Zavidovići, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići

5 / 656

 


01. Viši stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća i radnih tijela u Stručnoj službi Općinskog vijeća - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za lična stanja građana i normativne poslove (matičar) u Službi za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu- 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za informatiku, poslove administratora i računarske mreže u Kabinetu općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova:pomaže sekretaru Vijeća u poslovima pripremanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, učestvuje u izradi programa rada radnih tijela, izvještaja, u izradi prednacrta, nacrta, općih i pojedinačnih akata kada je predlagač radno tijelo iz Općinskog vijeća, učestvuje u izradi prednacrta, nacrta, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća iz nadležnosti Vijeća, daje stručno mišljenje po prijedlozima općih i pojedinačnih akata koje Općinski načelnik predlaže Vijeću, prati zakazivanje i tok rada sjednice radnih tijela i istim prisustvuje radi stručno-pravnih potreba radnih tijela drugih poslova za potrebe radnih tijela, , vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i incijativa upućenih od strane vijećnika i stara se o prikupljanju odgovora za isto, obavlja poslove izrade koncepta dopisa i odgovora na primljene dopise kao i svu korespodenciju sa drugim organima, institucijama i pojedincima, radi na pripremi i izradi analiza, izvještaja i informacija, stara se o ostvarivanju javnosti rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, na zahtjev predsjedavajućeg Općinskog vijeća obavještava javnost i sredstva informisanja o radu i aktuelnostima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, vrši lektorisanje svih akata koje donosi Općinsko vijeće, prati, analizira i pribavlja stručno mišljenje po pitanju zakonskih propisa iz djelokruga Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća, pomaže u slaganju i uvezivanju materijala za sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, vrši i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i sekretara Općinskog vijeća

02. Opis poslova: rješavanje u složenim upravnim postupcima i donosi rješenja iz oblasti ličnih stanja građana, matičnih evidencija, te vrži stručne poslove iz tih oblasti, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari (skraćeni upravni postupak), predlaže donošenje općinskih propisa iz nadležnosti Odsjeka i Službe i aktivno učestvuje u izradi tih propisa, pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata iz nadležnosti Službe, vodi postupak utvrđivanja činjenica za koje se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, izrađuje analize, izvještaje, ingormacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Odsjeka, obavlja poslove iz Porodičnog zakona Federacije BiH iz općinske nadležnosti, obavlja poslove matičara u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama, prima prijave sa dokumentacijom osoba koje namjeravaju sklopiti brak, po službenoj dužnosti provjerava da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za postojanje i punovažnost braka osoba koje namjeravaju sklopiti brak, vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja po zahtjevima za odobrenje zaključenja braka uz prisustvo jednog budućeg bračnog partnera i punomoćnika drugog bračnog druga, , izdaje prvi vjenčani list, vodi matične knjige državljanja, rođenih, vjenčanih i umrlih , te njihove duplikate, vodi bazu podataka iz matičnih knjiga, izdaje izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja o činjenicama upisanim u matične knjige, vrši pripremu cjelokupne dokumentacije za sklapanje braka, upisuje promjene u matične knjige i o tome obavještava druge matičare i druge institucije, sastavlja i dostavlja nadležnim sudovima smrtovnice, sastavlja zapisnike o priznavanju očinstva i materinstva i dostavlja Centru za socijalni rad i drugo, sastavlja mjesečne statističke izvještaje, vrši upis jedinstvenog matičnog broja, vrši prepis podataka iz matičnih knjiga u elektronske matične knjige, prima stranke i daje razna objašnjenja i obavještenja, vrši registraciju i preregistraciju birača i provjerava da li se stranka nalazi na biračkom spisku, odgovoran je za tačnost biračkih spiskova, vrši brisanje umrlih osoba sa biračkog spiska uz odgovarajuće obrasce, sarađuje i razmjenjuje infomacije sa drugim općinama, regionalnim i državnim tijelima u vezi poslova iz nadležnosti Odsjeka, obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik, vrši praćenje i kontrolu kvaliteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenja usluga po nalogu pomoćnika načelnika i općinskog načelnika, provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova, obavlja poslove višeg stručnog saradnika za lična stanja građana i normativne poslove u slučaju njegove odsutnosti sa posla , obavlja i duge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu općinskog načelnika i pomoćnika načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta

03. Opis poslova: organizuje, planira i razvija informacioni sistem, predlaže pravce daljeg razvoja informacionog sistema, prati razvoj informatičke opreme i predlaže primjenu iste, prati rad uređaja u sistemu i blagovremeno otklanja zastoje, definira korisnike na sistemu i vrši administriranje korisnika, učestvuje u izboru, nabavci, instalaciji aplikacija informacionog sistema, vodi odgovarajuće evidencije i prati rad informacionog sistema Općine, učestvuje u planiranju programske podrške i programskih paketa, u saradnji sa programerima vrši neophodne intervencije na aplikacijama, uvodi novoodabrane aplikacije u općinski informacioni sistem,vrši instruktivne poslove u vezi sa uvođenjem novih informatičkih tehnologija i programskih paketa, učestvuje u informatičkom osposobljavanju i usavršavanju službenika, instalira i održava instalaciju računarske opreme, LAN mreže, stara se o zaštiti informacionog sistema, vodi računa o unapređenju informacionog sistema u pogledu hardware i software, elektronski obrađuje i postavlja informacije na zvaničnu web stranicu Općine,izrađuje i obrađuje jednostavnije projekte i programe informacionog sistema i automatske obrade podataka, vrši održavanje, manje servisiranje i opravke na informacionom sistemu, predlaže donošenje općinskih propisa iz nadležnosti Kabineta i ativno učestvuje u izradi tih propisa, priprema tendere i tendersku dokumentaciju iz nadležnosti Kabineta, te vrši njihovu realizaciju i podnosi izvještaj o realizaciji projekta, obavlja poslove u komisijama, timovima i radnim grupama koje imenuje općinski načelnik vrši kontrolu kvaliteta i kvantiteta ugovorenih radova, isporuke roba i vršenja usluga, po nalogu općinskog načelnika, provodi usvojenu politiku sistema kvaliteta i zaštite okoliša u okviru svojih poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Kabineta po nalogu sekretara općinskog organa državne službe i općinskog načelnika, a u skladu sa stepenom stručne spreme, složenosti poslova i prirodom radnog mjesta,

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.

-VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova- diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke
- 2(dvije) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.

- VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- položen poseban stručni ispit za matičare ( može se polagati prije zasnivanja radnog odnosa ili nakon zasnivanja radnog odnosa u roku od šest mjeseci od dana postavljenja na radno mjesto)
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit za vozača „B" kategorije

Za poziciju 03.

- VSS/VII stepen ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova- diploma visokog obrazovanja informatičke struke
- 1(jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
- poznavanje rada na računaru
- položen vozački ispit za vozača „B" kategorije

 

Prijavljivanje na konkurs:

1 .Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)
3. Kandidati, za stručnog saradnika(poz. 02. i 03.), koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni I Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nasaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br 10/18)

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:


Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Zavidovići"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.