Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Poništenje dijela javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" br.31/16), a na zahtjev Grada Sarajeva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje


PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu


06 / 1002

 

Poništava se dio Javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 7/18 od 31.01.2018. godine, i dnevnom listu „Oslobođenje" od 24.01.2018. godine, i to za poziciju:

 

01. Interni revizor u Službi jedinice interne revizije - 1(jedan) izvršilac

 

U ostalom dijelu Javni konkurs ostaje neizmjenjen.

 

Obrazloženje: Na zahtjev Grada Sarajeva broj: 01-34-111-1/18 od 22.02.2018. godine poništava se dio Javnog konkursa, zbog neusklađenosti uslova predviđenih za radno mjesto internog revizora u Službi jedinice interne revizije sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova internog revizora u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FbiH", br. 48/17).

 

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.