Prijem državnih službenika u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.03.2018. godine

Na osnovu člana 34. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), Agencija za državnu službu Federacije BiH, na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Kantona Sarajevo, objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

06 -1016 /18

 


01.Stručni savjetnik za društveno i humanističko područje - 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni savjetnik za javne nabavke - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: obavlja stručno-operativne poslove planiranja i programiranja rada, užeg stručnog nadzora nad radom nastavnika društveno humanističkih nauka i stručnih saradnika, općeg stručnog nadzora nad radom direktora i odgojno-obrazovnih ustanova, razvoja i unapređivanja nastavno-stručnog rada; organizuje stručna usavršavanja; organizuje sjednice stručnih aktiva;organizuje takmičenja, smotre, revije i druge manifestacije; izrađuje izvještaje, analize, informacije i druga stručna mišljenja; učestvuje u izradi nastavnih planova i programa; učestvuje u radu seminara, simpozija, okruglih stolova; učestvuje u radu ispitnih komisija, održava stručne konsultacije s nastavnicima i učestvuje u organizaciji ogledno/uglednih sati; obavlja i druge stručne poslove po nalogu načelnika Odjeljenja - za svoj rad odgovara načelniku Odjeljenja.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 .

02.Opis poslova: prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise iz oblasti javnih nabavki;vrši izradu plana nabavki;priprema plan javnih nabavki za tekuću godinu;priprema odluke o pokretanju postupka javne nabavke;priprema rješenja o imenovanju komisija za provođenje procedura javne nabavke;priprema tendersku dokumentaciju i organizuje raspisivanje oglasa i javnih poziva;učestvuje u pripremi prijedloga ugovora i prati njihovu realizaciju;priprema izvještaje o javnim nabavkama i druge potrebne akte; vodi komunikaciju sa ugovornim organima, Agencijom za javne nabavke, ponuđačima;službenim glasilima i drugim nadležnim institucijama u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;radi sve stručne poslove koji se odnose na cjelokupan i zaokružen proces nabavki i koje mu dodijeli šef Odjeljenja,izvršava i druge poslove po nalogu šefa Odjeljenja i pomoćnika ministra i odlučuje o pitanjima za koje je ovlašten; za svoj rad odgovara šefu odjeljenja.
U obavljanju poslova koji su u opisu ovog radnog mjesta obavezan je da primjenjuje politiku kvaliteta Kantona Sarajevo, te prati te prati i primjenjuje sve usvojene procedure vezane za sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001 .

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet društvenih ili humanističkih nauka nastavničke struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni upravni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 02.
-Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen ekonomski fakultet ili druga visoko obrazovna institucija ekonomske struke ili fakultet pravne struke,
-najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
-položen stručni upravni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu FBiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ulica Kulovića 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS
3.dokaz o poznavanju rada na računaru,
4.uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA 7,
71000 SARAJEVO
sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u „Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

 


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.