Prijem državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.03.2018. godine

Na osnovu člana 34. i 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo (»Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 31/16), na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

 

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo
06 / 1013

 

01. Glavni kantonalni inspektor tehničke inspekcije - 1 (jedan) izvršilac
02. Kantonalni tržišno-turistički inspektor - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni savjetnik za zastupanje - 1 (jedan) izvršilac
04. Pomoćnik direktora u Sektoru za internu kontrolu - 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni savjetnik za internu kontrolu - 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši poslove i zadatke rukovođenja Inspektoratom; planira i na terenu organizuje vršenje inspekcijskog nadzora i u vršenju tih poslova odlučuje o pitanjima za koja je zakonom ovlašten; daje prijedlog poslova i zadataka iz djelokruga Inspektorata za godišnji program i mjesečne planove Inspektorata; daje uputstva i usklađuje rad inspektora u Inspektoratu; stara se o zakonitosti, blagovremenosti, potpunosti i racionalnosti vršenja poslova u Inspektoratu; vrši neposredni inspekcijski nadzor u složenijim slučajevima i po naređenju direktora Uprave; učestvuje u pripremi propisa iz djelokruga Inspektorata; izvještava direktora Uprave o radu Inspektorata, predlaže ocjene o radu inspektora u Inspektoratu direktoru Uprave.

02. Opis poslova: vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na: obavljanje trgovine i obrta; standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu; mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda; cijene proizvoda i usluga; naknade takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima; zaštitu izuma i tehničkih unapređenja; zaštitu prava potrošača; obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti; kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata; zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga; reklamiranje ugostiteljsko - turističke ponude;
kontrolu rada turističkih zajednica; obračun naplata i uplata boravišne takse i turističke članarine; poduzima preventivne mjere i radnje radi spriječavanja povrede zakona i drugih propisa, sprečavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica, ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa; predlaže mjere za otklanjanje uzroka u postupku inspekcijskog nadzora u skladu są zakonom; daje informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i drugih propisa; gradi povjerenje sa subjektima nadzora koji mu se obraćaju zbog povrede zakona i drugih propisa; permanentno i stručno se obrazuje i usavršava za vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz propisa koji se odnose na oblast inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka u skladu sa Programom stručne obuke inspektora koji donosi direktor Uprave; dostavlja mjesečni i godišnji izvještaj o svom radu glavnom inspektoru koji služi za izradu mjesečnog i godišnjeg izvještaja; vrši i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog inspektora koji se odnose na pitanja tog radnog mjesta; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.

03. Opis poslova: zastupa Upravu pred sudom u prekršajnim i drugim sporovima; pruža stručnu pravnu pomoć svim državnim službenicima i namještenicima Uprave prilikom vođenja odgovarajućih upravnih i sudskih postupaka, te prilikom izrade odgovarajućih akata koje isti koriste u svom radu (rješenja, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, krivičnih prijava i drugih akata); pruža stručnu pomoć inspektorima u izradi prekršajnih naloga, prati i analizira odluke sudova u prekršajnim, privrednim i drugim postupcima; prati i analizira izvršenje sankcija i mjera u pitanjima koja se odnose na izvršenje novčanih kazni i prekršajne sankcije; priprema odgovore na tužbu; dostavlja prijedloge za podnošenje tužbi; učestvuje u izradi žalbi na donesena rješenja; za svoj rad odgovara odgovora šefu Odjeljenja za pravne poslove, poslove zastupanja i opće poslove.

04. Opis poslova: neposredno rukovodi Sektorom za internu kontrolu; organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora; priprema plan interne kontrole i prati realizaciju istog, raspoređuje poslove na službenike, daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava zakonito, blagovremeno i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, redovno upoznaje direktora Uprave o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti Sektora; predlaže poduzimanje pojedinih mjera, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, izvršava poslove po nalogu direktora Uprave, odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora Uprave.

05. Opis poslova: zaprima i razmatra prijave i predstavke građana na rad uposlenika Uprave; provjerava navode iz prijava i predstavki i izvještava direktora Uprave o utvrđenom činjeničnom stanju; vrši provjeru blagovremenosti postupanja inspektora po podnesenim zahtjevima za vršenje inspekcijskog nadzora; sačinjava informacije o postupanju inspektora i ukazuje na eventualne propuste u radu; prati blagovremeno izdavanje upravnih mjera i kontrolu izvršenja naloženih mjera od strane inspektora; prati blagovremeno pokretanje prekršajnog postupka od strane inspektora; sačinjava informacije o postupanju inspektora i ukazuje na eventualne propuste u radu; vrši provjeru i prikuplja činjenice i dokaze kod nastupanja materijalne štete u vršenju državne službe od strane osoba koje nisu državni službenici, državnih službenika i namještenika, te izvještava direktora Uprave o visini učinjene štete i okolnostima pod kojima je šteta učinjena, odnosno krivice uposlenika za učinjenu štetu; vrši provjeru i prikupljanje činjenica i dokaza po zahtjevu direktora Uprave u slučajevima kada postoje indicije ili saznanja o povredi službene dužnosti od strane osoba koje nisu državni službenici, državnog službenika ili namještenika, a prije eventualnog podnošenja disciplinske prijave od strane direktora Uprave; prati pravilnosti korištenja službenih vozila; prati poštivanje radnog vremena od strane uposlenika; vrši kontrolu pravilnosti izvještavanja sa službenih putovanja i realiziranja naloga za službena putovanja; prati postupanje po propisima iz kancelarijskog poslovanja; vrši izradu mjesečnih izvještaja po organizacionim jedinicama i uposlenicima o utvrđenim nepravilnostima; prati ažurnost vođenja evidencija o izvršenom inspekcijskom nadzoru; sarađuje sa Timom za borbu protiv korupcije Vlade Kantona Sarajevo; priprema dokumenata i provođenje aktivnosti za borbu protiv korupcije u Upravi; obavlja i druge poslova iz nadležnosti Sektora po nalogu direktora Uprave u skladu sa Zakonom, drugim propisima i ovim pravilnikom; za svoj rad odgovara pomoćniku direktora u Sektoru za internu kontrolu i direktoru Uprave.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

Za poziciju 01:
-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen mašinski fakultet ili elektrotehnički fakultet ili rudarsko geološko građevinski fakultet odsjek geologija ili rudarsko geološko građevinski fakultet odsjek rudarstvo
- najmanje pet (5) godina radnog staža na poslovima u struci, nakon sticanja VSS
-položen ispit za vozača „B" kategorije
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02:
-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke ili završen ekonomski fakultet ili hemijsko - tehnološki fakultet ili poljoprivredni fakultet
- najmanje tri (3) godine radnog staža na poslovima u struci, nakon sticanja VSS
-položen ispit za vozača „B" kategorije
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03:
-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke
- najmanje tri (3) godine radnog staža na poslovima u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04:
-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke ili završen ekonomski fakultet
- najmanje pet (5) godina radnog staža na poslovima u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05:
-stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke ili završen ekonomski fakultet ili kriminalistički fakultet
- najmanje tri (3) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
- poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju rada na računaru
4. dokaz o položenom ispitu za vozača „B" kategorije (za pozicije 01 i 02)
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.