Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 12.03.2018. godine

Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), te člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 12/11 i 13/12), na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje


JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
6 / 1011

 


- Stručni saradnik za mlade, nauku i kulturu - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: stručna obrada sistemskih rješenja od značaja za oblast mladih, nauke i kulture, izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.); praćenje i istraživanje promjena i pojava u oblasti mladih, nauke i kulture i izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama, prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala; obrađuje zahtjeve i daje mišljenje i stručnu pomoć odgovarajućim kantonalnim komisijama za međukantonalnu i međunarodnu saradnju i pruža pomoć u njenoj realizaciji; predlaganje mjera pružanja podrške mladima na osnovu Zakona o mladima u Federaciji Bosne i Hercegovine; druge poslove i zadatke za koje je stručno osposobljen kao i poslove utvrđene zakonom i ovim Pravilnikom u zavisnosti od potrebe i ovlaštenja rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:

VSS-VII stepen stručne spreme društvenog smjera ili visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja - društvenog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS

Prijavljivanje na konkurs:
1.Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
2.Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Kulovića 7 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.
3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
-fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.

Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.

Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine -Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/18- ).

Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde"
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac,
ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. i 3. ovog konkursa neće biti razmatrane.V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.