R&S - računarska oprema za 2015. godinu
Dodjela ugovora za nabavku računarske opreme za 2015. godinu u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu

JAVNE NABAVKE

 

 

Na osnovu člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj:39/14) objavljujemo

 

 

OBAVJEŠTENJE

o dodjeli ugovora za nabavku računarske opreme za 2015. godinu, u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu

 

Ugovor o javnoj nabavci računarske opreme, u postupku javne nabavke po direktnom sporazumu broj: 01-14-7-313-2/15 zaključen je dana 04.06.2015. godine između Agencije za državnu službu Federacije BiH, kao Ugovornog organa i R&S d.o.o. Sarajevo, ID 4200056290005, Dobavljača usluga.

Predmet ugovora je nabavka računarske opreme za 2015. godinu, u sjedištu Agencije za državnu službu Federacije BiH u Sarajevu, ul. Kulovića 7.

Vrijednost ugovora bez PDV-a je 1.480,00 KM.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.