Dvije jednodnevne obuke „Disciplinski postupak“

Sarajevo, 2. novembar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja 2017. godine - organizira jednodnevni program obuke o temi „Disciplinski postupak".

Obuka će se održati u Zenici 29. novembra i Mostaru 30. novembra.

Svrha održavanja obuke je razmjena informacija, te jačanje mreže praktičara u oblasti primjene propisa, a vezano za postupak sprovođenja disciplinskog postupka.

Ciljnu grupu čine uposlenici organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su predloženi u ime organa za članove disciplinske komisije i imenovani medijatori.

Sadržaj obuke: a) pravni okvir kojim se uređuje disciplinska odgovornost, povrede službene dužnosti i disciplinske mjere sa akcentom na nedostatke pravnog okvira - disciplinska prijava, disperzija postupka kroz ulogu medijatora, prvostepeni postupak, rokovi zastare i problem njegovog provođenja zbog dostave rješenja; b) disciplinska komisija, problem njenog funkcioniranja i uloga ADSFBiH sa osvrtom na problem rada ADS-a FBiH zbog otežane komunikacije i koordinacije sa drugim organima državne službe u pogledu provođenja disciplinskog postupka; c) kantonalni propisi o vođenju disciplinskog postupka.

Način prijavljivanja: Pravo učešća imaju zainteresirani koji blagovremeno izvrše on-line prijavu, isključivo putem web stranice Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba uz obavezno navođenje kontakt osobe za obuku. Ispunjavanjem on-line prijave polaznici izjavljuju da su dobili suglasnost neposrednog rukovoditelja i rukovoditelja organa za učešće na ovoj edukaciji.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 15. novembar ili do popune grupe.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđeni putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke ADS FBiH osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

ADS FBiH ne snosi troškove puta, noćenja i ishrane.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.