Obuka za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga stručnog usavršavanja za 2017. godinu, planira realizaciju Programa obuke za polaganje stručnog ispita za rad u organima državne uprave. Ovaj program obuke namijenjen je pripravnicima koji se pripremaju za polaganje ispita općeg znanja, uposlenicima koji imaju potrebu za osvježenjem znanja, te kandidatima koji se pripremaju za ulazak u državnu upravu.

Cilj programa je priprema pripravnika i kandidata u konkursnim procedurama za polaganje ispita općeg znanja, te unapređenje znanja uposlenih u organima uprave u Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti koja su predmet edukacije.

Sadržaj programa obuke za sve module utvrđen je u Uredbi o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 69/06, 78/06, 63/08 i 27/14) i ista je dostupna na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba .
Program je koncipiran u šest jednodnevnih modula. Svi moduli obuke će se održati u Sarajevu, u prostorijama Agencije, ulica Kulovića broj 7.

Vremenska dinamika:

Modul I
Osnove sistema Evropske unije: 23.08.2017. godine
Trener: dr.sc. Sanja Kavaz Hukić
Krajnji rok za prijavu: 17.8.2017.

Modul II
Kancelarijsko poslovanje: 24.08.2017. godine
Trener: mr.sc. Uma Isić
Krajnji rok za prijavu: 17.8.2017.
Modul III
Osnove uprave u Federaciji BiH: 05.09.2017. godine
Trener: dr.sc. Merima Tanović
Krajnji rok za prijavu: 28.8.2017.
Modul IV
Radni odnosi: 06.09.2017. godine
Trener: Emir Mehmedović
Krajnji rok za prijavu: 28.8.2017.
Modul V
Ustavno uređenje BiH: 11.09.2017. godine
Trener mr.sc. Mila Eminović
Krajnji rok za prijavu: 6.9.2017.
Modul VI
Upravni postupak i upravni spor: 12.09.2017. godine
Trener: Selma Horić
Krajnji rok za prijavu: 6.9.2017.

Način prijavljivanja:
- uz saglasnost rukovoditelja organa, prijavu popuniti putem on-line obrasca za svaku temu posebno, (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje mail adrese kontakt osobe za obuku.
- Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.
Selekcija će se realizovati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).
Obavijest o izvršenoj selekciji i detaljan dnevni red bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija obezbjeđuje radni materijal u elektronskoj formi, certifikat o završenoj obuci, i osvježenje tokom jedne pauze.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.