Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 27
 
     
 
PONOVNI JAVNI POZIV ADS-a FBiH kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u FBiH
Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 7. avgust 2017. godine


Sarajevo, 19. juli - Na osnovu člana 7. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 40/14), a iz razloga nedovoljnog broja prijavljenih kandidata po Javnom pozivu objavljenom u "Dnevnom listu" i "Oslobođenju" od 23. februara 2017. godine, i na službenoj web stranici Agencije, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje PONOVNI JAVNI POZIV kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

1. POTREBNI UVJETI:

Pored općih uvjeta za državne službenike, utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) kandidati moraju ispunjavati i sljedeće osnovne uvjete:

1.1. Kandidat za listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika:
- diploma visokoškolske ustanove,
- najmanje 10 (deset) godina rada u struci,
- objavljeni stručni, odnosno naučni radovi iz predmetne oblasti,
- prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih
organa, institucija i poslovnih subjekata.
1.2. Kandidat za listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika:
- diploma visokoškolske ustanove,
- najmanje 7 (sedam) godina rada u struci,
- prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih
organa, institucija i poslovnih subjekata.

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz uredno popunjen prijavni obrazac (preuzeti ovdje) na javni poziv kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):
- fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
- uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove lične karte,
- uvjerenje/potvrdu o radu u struci,
- uvjerenje/potvrdu o najmanje četiri godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi
(ukoliko kandidati takvo iskustvo imaju),
- spisak objavljenih stručnih, odnosno naučnih radova u predmetnoj oblasti (samo kandidati za eksperte za izbor rukovodećih državnih službenika),
- dokaz o prethodnom iskustvu u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tjela
državnih organa, institucija i poslovnih subjekata.
Dokumentacija mora biti sačinjena na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

3. Kandidati za liste eksperata za izbor državnih službenika, svih struka i zanimanja, mogu se prijaviti za jedno od sljedećih područja:
1) Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
2) Tuzlanski i Posavski kanton,
3) Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
4) Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton.

Napomena: Po potrebi, eksperti sa Liste eksperata mogu biti imenovani u Komisiju za izbor i van kantona za koji su se prijavili.

Prijavni obrazac na javni poziv kandidati mogu preuzeti, neposredno, u svakom od Odjeljenja Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

4. Postupak po ovom pozivu provest će komisija koju imenuje direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Dokumentaciju iz tačke 2. kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave u dnevnom listu, neposredno, u prostorije Agencije ili poštom, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH, ulica Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo sa naznakom - "Ponovni javni poziv kandidatima za listu eksperata".

Prijave kandidata, koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, neće biti uzete u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija, kandidatima, koji ne budu izabrani, na njihov zahtjev, bit će vraćena.

V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.