Otvoreni poziv za Program obuke za rukovodeće državne službenike

Sarajevo, 8. maj - Na osnovu Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj 542/17, od 6. aprila 2017. godine, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) planira implementirati Prvi program obuke za rukovodeće državne službenike organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovaj program obuke namijenjen je rukovodećim državnim službenicima te načelnicima i šefovima unutrašnjih organizacionih jedinica/službi.

Sveobuhvatni cilj programa je pružanje podrške rukovoditeljima u efikasnijem i efektivnijem obavljanju poslova, sticanjem novih i nadogradnjom već usvojenih znanja i menadžerskih vještina, posebno u oblasti strateškog, finansijsko-analitičkog i interpersonalnog upravljanja.

Program je koncipiran u pet modula po tri dana obuke. Program svih pet modula je dizajniran tako da uključuje dosta relevantnih vježbi, studije slučaja i zadataka za učesnike.

Vremenska dinamika je sljedeća: Modul I - „Upravljanje razvojem organizacije" 25. i 26. maja, a treneri su dr. sc. Elvir Čizmić i mr. sc. Đevad Šašić; „Samoprocjena u razvoju karijere" 30. maja, a treneri su Adisa Ibraković i mr. sc. Adem Azapagić.

Koordinator programa obuke je Sanela Tojaga, sanela.sejtanic@adsfbih.gov.ba i samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

Modul II - „Koučing kao instrument razvoja 31. maj, a treneri su Ranka Katalinski i Dženana Kalaš; „Strateško planiranje" 8. i 9. juni, a trener je Nijaz Avdukić.

Koordinator je Jasminka Borković, jasminka.borkovic@adsfbih.gov.ba i samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

Modul III - „Javni nastup" 20. i 21. juni, a treneri su Marina Bakić, Admir Arnautović i Nađa Lutvikadić Fočo (TBC).

Koordinator je Jasminka Borković, jasminka.borkovic@adsfbih.gov.bai samra.ljuca@adsfbih.gov.ba

Za naredne module termini će naknadno biti utvrđeni:

Modul IV - „Upravljanje promjenama i organizaciona kultura u javnoj upravi" (septembar);
„Finansijsko upravljanje i kontrola" (septembar); „Prevencija korupcije i integritet" (oktobar).

Modul V - „Savremeni koncept HRM" (oktobar); „Interpersonalna komunikacija" (novembar). Završni rad bit će u novembru.

Ciljevi programa: Pohadjanje programa za rukovoditelje doprinosi povećanju efikasnosti rada rukovoditelja u državnoj službi, većem nivou stručnosti u vođenju ljudi i brizi da se zaposleni usavršavaju na razvojnom putu, unaprijeđujući znanja, vještine i sposobnosti, i jačajući motivaciju da svoj posao obavljaju na najbolji i najefikasniji način.

Uslov za dobijanje diplome je pohađanje svih pet modula, odnosno najmanje 70 posto od trajanja cjelokupnog programa, o čemu se vodi posebna evidencija. Kao dodatni kriterij za dobijanje bodova je učešće u završnom projektu koji podrazumjeva izvještaj ili prezentaciju od strane učesnika. Projekat u formi izvještaja ili prezentacije odnosio bi se na trenutne ili hitne konkretne strateške ili organizacione potrebe u instituciji ili sektoru, gdje rukovoditelj radi. Mjesto i vrijeme završnog rada bit će utvrđeni naknadno.

Prijavljivanje i dodatne napomene: Sadržaj programa obuke dostupan je na web stranici Agencije http://www.obuke.adsfbih.gov.ba

Prijavljivanje se vrši isključivo on-line, putem web stranice Agencije, za cjelokupan program obuke.

Krajnji rok za prijave je 19. maj.

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena elektronskim putem, tri dana prije početka edukacije.

ADS FBiH osigurava elektronski materijal, osvježenje i diplomu za polaznike koji budu imali najmanje 70 posto aktivnog učešća.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.