Tokom maja kurs „EU English“ u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Mostaru
 

Sarajevo, 18. april - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru realizacije programa obuke iz Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija - planira jednomjesečni kurs u oblasti usavršavanja službenika na temu „EU English".

Predviđeno je da obuka bude održana prema sljedećem programu: 8., 9. i 10. maja - From Europe to the European Union; 15., 16. i 17. maja - European countries and EU enlargement;
22., 23. i 24. maja - EU institutions and decision-making; 29., 30. i 31. maja - naučene lekcije i testiranje.

Mjesto održavanja obuke: Sarajevo (ulica Kulovića broj 7.) u periodu od 08,00-09,30 sati; Zenica (mjesto i vrijeme bit će naknadno utvrđeni); Tuzla (mjesto i vrijeme bit će naknadno utvrđeni) i Mostar (mjesto i vrijeme bit će naknadno utvrđeni).

Svrha održavanja obuke je unapređenje vještina i znanja na engleskom jeziku u oblasti evropskih integracija sa osvrtom na usvajanje jezičke terminologije i vokabulara, a ciljnu grupu čine uposlenici organa uprave u Federaciji BiH koji rade na poslovima međunarodne suradnje i evropskih integracija i koji posjeduju najmanje B1 nivo poznavanja engleskog (na skali od A1 do C2 nivoa). Program kursa vodit će se isključivno na engleskom jeziku.

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika: a) obraćanje pažnje na jezičku terminologiju u usmenoj i pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku; b) rješava i razumije zadatke koji se odnose na proces odlučivanja u EU institucijama na engleskom jeziku; c) razumije svrsishodnost Eurostata i izvještavanje o statističkim podacima na engleskom jeziku; d) uspješno koristi riječi vezano za EU integracije; e) sa razmijevanjem koristi gramatiku vezano za upotrebu vremena, izražavanje kvaniteta i povezivanje rečenica na engleskom jeziku.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba), uz obavezno navođenje službene lične i e-mail adrese kontakt osobe za obuku. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 28. april.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 74/12).

NAPOMENA: Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja kursa. Agencija zadržava pravo otkazivanja kursa na lokalitetima gdje se ne formira grupa od najmanje 15 polaznika.

Polaznicima kursa Agencija osigurava radni materijal u elektronskoj formi, certifikat „EU English" o završenom stručnom usavršavanju, i to samo u slučajevima kada je prisustvo veće od 80 posto o čemu se vodi posebna evidencija.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.