Jednodnevna obuka „Izrada budžeta i budžetska disciplina“
 

Sarajevo, 27. februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizira jednodnevni program obuke na temu „Izrada budžeta i budžetska disciplina".

Obuka će biti održana u Sarajevu 21. marta, a dnevni red možete pogledati i/ili preuzeti ovdje.

Svrha održavanja ove obuke je efikasniji proces izrade budžeta uz istovremeno povećanje budžetske discipline.

Primarnu ciljnu grupu čine državni službenici federalnih organa uprave koji direktno rade na planiranju, izradi, odnosno donošenju budžeta. Sekundarnu ciljnu grupu čine uposlenici koji imaju indirektnu ulogu u postupku planiranja, izrade i donošenja budžeta

Očekivani uticaj na kompetencije polaznika je sticanje znanja i vještina neophodnih za povećanje efikasnosti tokom izrade budžeta kao i jačanje budžetske discipline.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje e-mail adrese kontakt osobe za obuku. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.