JAVNI POZIV ADS-a FBiH kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u FBiH
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 10. mart 2017. godine

Sarajevo, 22. februar - Na osnovu člana 7. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata sa koje se imenuju članovi Komisije za izbor državnih službenika (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 40/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV kandidatima za listu eksperata sa koje se imenuju članovi komisije za izbor rukovodećih i ostalih državnih službenika u organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

1. POTREBNI UVJETI:

Pored općih uvjeta za državne službenike, utvrđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 , 8/06 i 4/12) kandidati moraju ispunjavati i sljedeće osnovne uvjete:

1.1. Kandidat za listu eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika:
- diploma visokoškolske ustanove,
- najmanje 10 (deset) godina rada u struci,
- objavljeni stručni, odnosno naučni radovi iz predmetne oblasti,
- prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih
organa, institucija i poslovnih subjekata.
1.2. Kandidat za listu eksperata za izbor ostalih državnih službenika:
- diploma visokoškolske ustanove,
- najmanje 7 (sedam) godina rada u struci,
- prethodno iskustvo u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tijela državnih
organa, institucija i poslovnih subjekata.

2. POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Uz uredno popunjen prijavni obrazac (preuzeti ovdje) na javni poziv kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):
- fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine),
- uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove lične karte,
- uvjerenje/potvrdu o radu u struci,
- uvjerenje/potvrdu o najmanje četiri godine iskustva na rukovodećoj poziciji u javnoj upravi
(ukoliko kandidati takvo iskustvo imaju),
- spisak objavljenih stručnih, odnosno naučnih radova u predmetnoj oblasti (samo kandidati za eksperte za izbor rukovodećih državnih službenika),
- dokaz o prethodnom iskustvu u radu ekspertnih, odnosno stručnih komisija i radnih tjela
državnih organa, institucija i poslovnih subjekata.
Dokumentacija mora biti sačinjena na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

3. Kandidati za listu eksperata se prijavljuju za jedno od sljedećih područja:
1) Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
2) Tuzlanski i Posavski kanton,
3) Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton,
4) Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton.

Napomena: Po potrebi, eksperti sa Liste eksperata mogu biti imenovani u Komisiju za izbor i van kantona za koji su se prijavili.

Prijavni obrazac na javni poziv kandidati mogu preuzeti, neposredno, u svakom od Odjeljenja Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.

4. Postupak po ovom pozivu provest će komisija koju imenuje direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Dokumentaciju iz tačke 2. kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednje objave, neposredno, u prostorije Agencije ili poštom, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH, ulica Kulovića broj 7, 71000 Sarajevo sa naznakom - "Ponovni javni poziv kandidatima za listu eksperata".

Prijave kandidata, koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva, neće biti uzete u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija, kandidatima, koji ne budu izabrani, na njihov zahtjev, bit će vraćena.

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.