U Bihaću i Livnu edukacija “Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK”
 

Sarajevo, 10 februar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti europskih integracija - organizira jednodnevni program obuke na temu ,,Baze podataka EU legislative i sljedeća faza u ispunjavanju Upitnika EK".

Obuka će se održati u Bihaću 23. februara i Livnu 28. februara.

Ciljna grupa predstavljaju uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave koji rade na poslovima harmoniziranja domaće legislative sa EU pravnom stečevinom - acquis communautaire, te sudjeluju u ispunjavanju Upitnika Europske komisije (EK).

Obuka je o javno dostupnim bazama podataka vezanih uz zakonodavstvo i druge službene dokumente EU. Temeljna je svrha polaznicima objasniti hijerarhiju zakonodavstva i dokumentacije EU, formalnih procedura njihova objavljivanja, te olakšati čitanje i razumijevanje direktiva, odredbi i odluka EU. Na obuci će se govoriti i o Službenom listu EU - Official Journal of the EU (EU Lex), pronalaženju dokumentacije EU-a na internetu kao i alternativnim metodama pronalaženja dokumentacije.

Ciljevi obuke su: a) upoznati polaznike s načinima korištenja javno dostupnih baza podataka vezanih uz zakonodavstvo i druge službene dokumente EU; b) prakticirati pretraživanje baze podataka EU legislative; c) upoznati polaznike sa sljedećom fazom u ispunjavanju Upitnika EK.

Zainteresirani se mogu prijaviti ukoliko imaju suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku, putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje e-maila kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke, uz detaljan dnevni red i program rada.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.