U Sarajevu i Zenici obuka „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU“
 

Sarajevo, 31. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) - u okviru Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija - organizira jednodnevni program obuke na temu „Vidovi i načini pisanog komuniciranja sa EU".

Obuka će se održati u Sarajevu 16. februara u prostorijama ADS-a FBiH (ulica Kulovića broj 7), te Zenici 28. februara (tačno mjesto održavanja obuke bit će naknadno dostavljeno selektiranim kandidatima.

Ciljnu grupu predstavljaju svi uposlenici organa uprave FBiH i kantona koji svakodnevno međuresorno i u vezi poslova EU-integracija pisano komuniciraju i pripremaju različite vrste izvještaja u vezi procesa EU-integracija.

Seminar će omogućiti da uposlenici federalnih i kantonalnih organa uprave usavrše savremene vještine pisanja poslovne korespondencije. Kroz praktične primjere učesnici će naučiti kako pisati kratko, sažeto i jasno izvještaje, pisma, e-mailove, priloge za EU koji treba da imaju usklađenu formu i sadržaj.

Obuka ima za cilj da pomogne kako efikasnije komunicirati poslovne ideje u pisanoj formi radi postizanja maksimalnih rezultata. Službenici koji će biti u prilici da učestvuju u kreiranju važnih dokumenata u procesu evropskih integracija, te da daju svoj ekspertski doprinos kroz pisane materijale, aktivnim učešćem na seminaru će unaprijediti svoju pisanu korespondenciju tako da bude profesionalnija, potpunija, jasnija i konciznija, te lakše razumljiva i tačna i usklađena sa zadatom formom.

Metodologija obuke se temelji na interaktivnoj prezentaciji, analizi studija slučaja, prakticiranju na svojim primjerima, povratnoj informaciji (feedback)...

Ciljevi obuke su razviti svijest o važnosti dobrog stila pisanja i naučiti tehnike i mehanizme za poboljšanje korektnosti, konkretnosti i čitljivosti ličnog načina pisanog komuniciranja, koje će biti od posebne važnosti pri pripremanju pisanih materijala (priloga i izvještaja) u vezi sa dinamičnim procesima evropskih integracija.

Očekivani uticaj na razvoj kompetencija polaznika obuke: a) jasno prenošenje ideja, činjenica pisanim putem na engleskom jeziku; b) prilagođavanje stila komunikacije administrativnom stilu EU; c) djelotvornije i konciznije prenošenje pisane poruke; d) obraćanje pažnje na detalje u pisanoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Zainteresirani kandidati trebaju da uz suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku popune još i prijavu putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje e-mail adrese kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je pet dana prije održavanje obuke, ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke, uz detaljan dnevni red i program rada.

Polaznicima obuke ADS FBiH osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

ADS FBiH ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.