Za uposlenike JLS-a pet jednodnevnih obuka „Zakon o zaštiti ličnih podataka“
 

Sarajevo, 30. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine - u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS) - organizira jednodnevni program obuke na temu „Zakon o zaštiti ličnih podataka".

Predviđeno je da obuka bude održana u Mostaru 8. februara, Tuzli 14. februara, Sarajevu 15. februara, a u  suradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini još i u Bosanskom Petrovcu 15. februara, Vitezu 21. februara.

Svrha održavanja ove obuke je upoznati polaznike sa pravnim okvirom zaštite ličnih podataka, primjenom odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka, te ostalih propisa koji tretiraju ovu oblast. 

Ciljnu grupu čine uposleni u JLS koji direktno primjenjuju ove zakone.

Način prijavljivanja: uz suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku potrebno je popuniti prijavu popuniti putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje mail adrese kontakt osobe za obuku. Agencija neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Selekcija prijavljenih kandidata će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osigurava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.