Obuka „Javne nabavke za JLS“ na pet lokaliteta
 

Sarajevo, 10. januar - Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH), u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave (JLS), organizira jednodnevni program obuke na temu „Javne nabavke za JLS".

Obuka će se održati u Tuzli 23. januara, Vitezu 24. januara, Sarajevu i Bosanskom Petrovcu 25. januara, te Mostaru 26. januara.

Svrha održavanja ove obuke je unaprijediti znanje u procesu primjene Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata donesenih na osnovu tog zakona, kao i otklanjanje dilema u primjeni ovog zakona, a kroz praktične primjere.

Sadržaj obuke je sljedeći: a) planiranje javnih nabavki; b) pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci i njegova primjena u praksi; c) pravna zaštita u postupcima javnih nabavki (primjer raskida ugovora).

Ciljnu grupu čine uposleni u JLS u Federaciji BiH koji rade na poslovima javnih nabavki. Maksimalan broj polaznika je 22.

Ciljevi obuke su unaprijediti znanje u procesu primjene Zakona o javnim nabavkama; otklanjanje dilema koje su se pojavile u dosadašnjoj primjeni ovog zakona; pojašnjenje novih instituta kroz izlaganje i praktičan rad.

Zainteresirani se mogu prijaviti ukoliko imaju suglasnost rukovoditelja organa i verifikaciju kontakt osobe za obuku, putem on-line obrasca (www.obuke.adsfbih.gov.ba) uz obavezno navođenje kontakt maila kontakt osobe za obuku. ADS FBiH neće uzeti u obzir prijave koje ne sadrže podatke kontakt osobe za obuku.

Krajnji rok za dostavljanje prijavnih obrazaca je 18. januar ili do popune grupe.

Selekcija će se realizirati u skladu sa članom 6. Uredbe o planiranju, organizaciji i provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH (''Službene novine FBiH'', 74/12).

Obavijest o izvršenoj selekciji sa detaljnim dnevnim redom i tačnim mjestom održavanja obuke bit će proslijeđena putem elektronske pošte, tri dana prije planiranog početka održavanja obuke.

Polaznicima obuke Agencija osiguarava radni materijal, certifikat o završenoj obuci, lagani ručak i osvježenje tokom jedne pauze.

Agencija ne snosi troškove puta i noćenja.

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.