Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
 
Dobrodošli na sajt ADS FBiH

Poštovani posjetioci!

Dobrodošli na internet stranicu Agencije za državnu službu FBiH!

pročitaj više

Help Desk
     
 
Škole javne uprave

1. Europski institut za javnu upravu
2. Regionalna škola javne uprave ReSPA
3. NISPAcee
4. Europska škola za javnu upravu
5. L'ENA - Ecole nationale d'administration  

 
     
 
 
     
 
Prijava korupcije

1. Obavještenje
2. Obrazac za prijavu korupcije

 

 
RSS
Termini polaganja IOZ-a
Raspored polaganja stručnog ispita
Najave događaja
Događaji i saopćenja
     
 
Društvene mreže

     

 
 
Gostiju Online
Trenutna stranica: 1
Svim stranicama: 36
 
     
 
Vlada FBiH produžila moratorij na nova zapošljavanja državnih službenika i namještenika do 30. juna 2016. godine

 PREPIS ZAKLJUČKA VLADE FEDERACIJE BiH

 

 

 

*****************************************************************

 

 

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (,Siužbene   novine  Federacije  BiH",  br.  1/94,  8/95,  58/02,  19/03,  2/06  i  8/06),  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici, održanoj 01.04.2016. godine, donosi

 

 

ZA K LJ U Č A K

 

 

 

1. Zadužuju se federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, institucije Federacije Bosne i Hercegovine koje je osnovala Federacija Bosne i  Hercegovine,  a koje  vrše  javna  ovlaštenja  i koje  imaju  svojstvo  pravnog  lica,  izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure  za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30.06.2016. godine.

 

2. Zadužuju se federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije,  federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije Federacije Bosne i Hercegovine  koje je osnovala Federacija Bosne i Hercegovine,  a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica da obustave zaključivanje svih ugovora o djelu do 30.06.2016. godine.

 

3. U slučaju neodložne potrebe institucije iz tačke 2. ovog zaključka ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

V. broj: 760/2016                                                                                             P R E M I J E R

01.04.2016. godine

Sarajevo                                                                                                           Fadil Novalić

 

 

 
Pretraga
 
 
Newsletter - prijava/odjava
Ime i prezime
Vaša e-mail adresa

Vaša e-mail adresa
 
Kalendar
 
Popularni dokumenti
Dopunska Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Dopunska Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Plan zapošljavanja za 2018. godinu
Lista eksperata za izbor ostalih državnih službenika
Lista eksperata za izbor rukovodećih državnih službenika
Strategija obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH 2016-2020
Strategija za obuku uposlenih u organima uprave u Federaciji BiH 2016-2020
Prijava korupcije i drugih nepravilnosti
Plan integriteta ADSFBiH
Plan borbe protiv korupcije ADSFBiH
Detaljniji pregled
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.