JAVNI POZIV za ućešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 16. januar - Na osnovu člana 4. Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst (''Službene novine Federacije BiH'' br. 78/16), direktor Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira trenera Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni poziv se odnosi na eksperte-predavače za realizaciju obuka državnih službenika iz sljedećih tematskih oblasti: Obuke za jedinice lokalne samouprave; Obuke za rukovodeće državne službenike; Stručne/specijalističke i opće obuke za državne službenike i namještenike; Uvodni program za rad u organima državne službe; Obuke u oblasti europskih integracija.

Popis tema nalazi se u Obrascu za prijavu trenera/predavača, a sadržaj i opis ciljne grupe dostupan je u programima obuke za 2018. godinu, te u programima obuke za rukovodeće državne službenike i za oblast europskih integracija (www.obuke.adsfbih.gov.ba).

Pravo učešća imaju državni službenici iz organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i nezavisni eksperti/konsultanti koji mogu biti i eksperti iz drugih institucija u Bosni i Hercegovini.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 30 (trideset) dana od objave na web-stranici Agencije www.obuke.adsfbih.gov.ba odnosno 12. februar 2018. godine.

Prijave se dostavljaju na adresu: Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Odsjek za obuku i usavršavanje, Kulovića br. 7, 71.000 Sarajevo - sa naznakom „za javni poziv".

Sadržaj u cijelosti Javnoga poziva možete preuzeti ovdje, a neophodne obrasce pojedinačno kako slijedi: Obrazac za prijavu, obrazac za nastavni plan, kriteriji za ocjenjivanje - popunjava komisija.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.