Prijem državnog službenika u Službi za odnose sa javnošću Vlade Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 09.11.2017. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Službe za odnose sa javnošću Vlade HBŽ, objavljuje

 


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Službi za odnose sa javnošću Vlade HBŽ

 

01. Stručni suradnik za ekonomske poslove - 1 ( jedan) izvršitelj


01. Opis poslova: vrši stručnu obradu sustavnih rješenja od značaja za financijsko poslovanje Službe; prikuplja, sređuje, evidentira i kontrolira podatke potrebne za izradu godišnjeg proračuna Službe; prati i prikuplja podatke o izvršavanju godišnjeg proračuna Službe i izrađuje i priprema izvješća u vezi s tim; prati i istražuje pojave i promjene u oblasti financijskog upravljanja i kontrole i s tim u vezi izrađuje potrebnu dokumentaciju - izvješća; prikuplja, sređuje, evidentira i kontrolira podatke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole te uspostavlja i održava evidencije o tim podacima; izrađuje i priprema tipska izvješća, redovite i periodične informacije iz oblasti financijskog poslovanja Službe i oblasti financijskog upravljanja i kontrole, te vrši i druge poslove po nalogu ravnatelja Službe. Za svoj rad stručni suradnik za ekonomske poslove neposredno odgovara ravnatelju Službe.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u HBŽ, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Službe za odnose sa javnošću Vlade HBŽ, br. 18-01-02-28/17 od 07.06.2017., i pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika br. 18-01-02±28/17 od 18.09.2017., i to:
- VSS, VII stupanj stručne spreme, diplomirani ekonomist ili završen prvi ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje s najmanje 180 ili 240 ECTS bodova, odnosno II. ili III. ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja - smjer ekonomske struke
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS u struci
- položen stručni ispit ili ispit općeg znanja
- poznavanje rada na računalu
Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave internog oglasa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u proceduri internog oglasa o čemu neće biti pismeno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Službi za odnose sa javnošću Vlade HBŽ"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTORA

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.