Prijem državnog službenika u Gradu Cazin
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 25.10.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), u vezi sa članom 97. stav 1. Zakona o državnoj službi u Unsko - sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj: 14/17, 16/17) i članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Grada Cazin, o b j a v lj u j e

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Gradu Cazin

 


- Stručni saradnik za informatiku i informacije pri Službi za stručne poslove gradonačelnika - 1 (jedan) izvršilac


Opis poslova: prikuplja, ažurira i objavljuje podatke koji se prezentiraju preko web stranice i infodesk stranice, te ostalih vrsta multimedijske prezentacije; vodi evidenciju objavljenih materijala, vodi dnevnik rada na web stranici i infodesk stranici; učestvuje u tehničkoj pripremi i uređenju raznih prezentacija i biltena za potrebe Grada; formira i čuva informatičku arhivu iz domena poslova za koje je nadležan; prati potrebe za informatičkom edukacijom uposlenika i Gradskih vijećnika, izvještava Šefa službe o eventualnim potrebama edukacija; analizira i predlaže poboljšanja funkcionisanja komunikacija općinskog organa uprave i korisnika usluga putem web stranice i interneta; izrađuje jednostavnije projekte i planove za izradu programa automatske obrade podataka iz djelokruga rada Gradskog organa uprave koji se odnose na upravljanje i razvoj informacionog sistema; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke o medijima, medijskim aktivnostima Gradonačelnika i predsjedavajućeg Gradskog (press clipping); prati, kontroliše tačnost, prikuplja, sređuje i objavljuje podatke koji se prezentiraju preko web stranice i info-deska, i komunicira u ime Grada na društvenim mrežama; prati ispravnost korištenja programa za praćenje toka kretanja predmeta, vrši polugodišnji audit ispravnosti korištenja, analizira i dostavlja izvještaje o ispravnosti korištenja programa neposrednom rukovodiocu; izrađuje elektronske mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o stanju rješavanja predmeta, kroz elektronsku evidenciju i dostavlja ih rukovodiocima službi na analize radi poboljšanja realizacije rješavanja predmeta; svakodnevno prati i utječe na korištenje web stranica info-deska od strane službi i zaposlenika, analizira korištenje, predlaže poboljšanja i dostavlja polugodišnje izvještaje i prijedloge neposrednom rukovodiocu; prikuplja odgovore i odgovara na službene info-mailove; administrira Red Sistem, prikuplja, sređuje i obrađuje podatke iz Red Sistema, predlaže poboljšanja u radu šalter sale u vezi s Red Sistemom; administrira nadzor i programe nadzora nad kretanjem zaposlenika, prikuplja, sređuje i obrađuje podatke nadzora nad kretanjem zaposlenika; vodi Servis 48 sati, prati pitanja, prikuplja odgovore i dostavlja ih te postavlja na web; koordinira tehničko održavanje (popravke i unaprijeđenja) Red Sistema, nadzora ulaza-izlaza, video-nadzora i telefonije, sa vanjskim subjektima; snima stanje i pomaže u planiranju informatičkog razvoja javnih organizacija čiji je osnivač Grad; zamjenjuje administratora u hitnim poslovima informatičke podrške korisnicima u njegovoj odsutnosti; pomaže stručnom saradniku za informatiku i komunikacije u izvanrednim situacijama; vodi dnevnik rada sa bilježenjem svih zapažanja događaja te o istom sačinjava mjesečne izvještaje šefu službe; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.


Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Cazin, broj: 01/GN-34-10018/17 od 27.06.2017. godine („Službene novine Grada Cazin", broj: 3/17), i to:

- VSS - VII stepena ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - informatičke struke,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS,
- položen stručni ispit,
- poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. uvjerenje o položenom stručnom - upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini;
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. dokaz o poznavanju rada na računaru;
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza 6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Gradu Cazin: 102/17"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.