Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Općini Drvar
Krajnji rok dostavljanja dokumentacije 16.10.2017. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Drvar, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Općini Drvar

 

01. Stručni suradnik za poljoprivredu - 1 ( jedan) izvršitelj
02. Stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvršitelj


01.Opis poslova prati i primjenjuje zakone i druge propise iz oblasti poljoprivrede;izrađuje kompleksne analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale iz oblasti poljoprivrede; učestvuje u kreiranju, izradi i implementaciji programa i projekata iz oblasti poljoprivrede; prati i analizira stanje u oblasti poljoprivrede i predlaže mjere za unapređenje istog; ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima, udruženjima, asocijacijama, međunarodnim organizacijama i drugim institucijama, sa ciljem analiziranja stanja i preduzimanju mjera na sprečavanju nastanka štetnih posljedica, odnosno mjera, radnji i postupaka na otklanjanju štetnih posljedica u oblasti poljoprivrede; priprema i dostavlja nadležnim organima godišnje izvještaje o uspješnosti djelovanja agroekonomskih politika, ocjenu njihovog uticaja na sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja; daje stručna mišljenja i sugestije kod izrade propisa i drugih akata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; sarađuje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama u kreiranju i implementaciji projekata iz oblasti poljoprivrede; izrađuje kratkoročne planove sjetve i žetve po nalogu kantonalnog i federalnog ministarstva; identifikuje parcele poljoprivrednog zemljišta, koje se ne obrađuju; učestvuje u radu Komisije za promet poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu fizičkih lica; obavlja poslove u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu; planira korištenje izdvojenog plodnog sloja tla, u skladu s projektom rekultivacije, a po odobrenju Kantonalnog ministarstva; vodi registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata; zaprima i obrađuje zahtjeve korisnika novčane podrške iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja; učestvuje u radu komisije za obračun dohotka individualnog sektora poljoprivrede; pruža stručnu pomoć pravnim i fizičkim licima i udruženjima iz oblasti poljoprivrede; organizuje treninge i edukacije, sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje i povećanja zaposlenosti ruralnog dijela stanovništva; stara se o naplati prihoda definisanih u administrativnim i komunalnim taksama i naknadama iz njegovog djelokruga rada; izrađuje godišnje, polugodišnje, mjesečne, a na zahtjev i sedmične izvještaje o radu i podnosi ih pomoćniku opštinskog načelnika; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.
Za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku načelnika Službe.

02.Vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta; vodi postupak dodjele zemljišta u svrhu legalizacije bespravno izgrađenih objekata; vodi postupak utvrđivanja površine zemljišta potrebne za redovnu upotrebu objekta u slučaju kada regulacionim planom ili planom parcelacije nije utvrđena; vodi postupak utvrđivanja gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja; vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti; vodi postupak eksproprijacije nekretnina; vodi postupak deeksproprijacije nekretnina; vodi postupak utvrđivanja naknade ranijim vlasnicima ekspropisanih nekretnina; provodi postupak prometa nedovršenog objekta na građevinskom zemljištu; provodi postupak privremenog zauzimanja građevinskog zemljišta i vrši pripremne radnje za sprovođenje postupka eksproprijacije građevine; vodi postupak utvrđivanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta; vodi postupak povrata napuštenih nepokretnosti; vodi postupak oduzimanja, prenosa i ograničenja prava na nepokretnostima u društvenoj svojini; vodi postupak dodjele državnog poljoprivrednog zemnjišta na korištenje; vodi postupak utvrđivanja naknade za dodijeljeno zemljište krajnjim korisnicima; vodi postupak utvrđivanja naknade u slučaju izvršene deeksproprijacije; samostalno rješava imovinsko-pravne odnose, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave i utvrđuje sve činjenice koje su neophodne za donošenje konačnog rješenja u oblasti poslova koje pripadaju ovom radnom mjestu; u slučaju pokretanja upravnog spora iz opisa poslova koji pripadaju ovom radnom mjestu daje izjašnjenje na tužbu; ostvaruje saradnju sa Opštinskim pravobranilaštvom i komisijama Opštinskog vijeća u poslovima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kao i nadležnim federalnim i kantonalnim organima iz imovinsko-pravne oblasti; poziva i saslušava stranke, vještake/geodetske, građevinske, poljoprivredne i dr. struke i ostale učesnike u postupku; izrađuje prijedloge rješenja za Opštinsko vijeće kod odlučivanja u postupku rješavanj imovinsko-pravnih odnosa; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.
Za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku načelnika Službe.

Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Drvar broj: 02-05-1162/17 od 04.04.2017 i to:

01.
-VSS VII stepen poljoprivredni fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II, III ciklus Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) poljoprivrednog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru

02.
-VSS VII stepen pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II, III ciklus Bolonjskog sistema studiranja (najmanje 180 ECTS bodova) pravnog smjera
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Drvar"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.