Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.08.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona

 


01. Stručni saradnik za kontrolu i unos podataka u pomoćnu i glavnu knjigu - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za operativno planiranje budžeta - 1 (jedan) izvršilac


01. Opis poslova: obavlja kontrolu podataka iz propisanih obrazaca prije unosa; obavlja kontiranje knjigovodstvenih isprava prema važećim zakonskim propisima; vrši unos podataka u pomoćnu knjigu trezora sa obrazaca; izvještava budžetske korisnike o unesenim podacima u sistem; priprema završni obračun za budžetske korisnike koje vodi; usklađuje stanja po svim obavezama i potraživanjima; stara se o ispravnom čuvanju dokumentacije; izrađuje rješenja o povratu poreza na dohodak; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Sektora.

02. Opis poslova: izrađuje analitičke materijale o operativnim planovima; provodi operativni plan budžeta; utvrđuje stanje u oblasti operativnih planova; priprema odgovarajuće mjere i radnje na sprečavanju nastanka štetnih posljedica u slučaju nastanka problema u oblasti operativnog plana budžeta; kontrolište dostavljene (mjesečne) operativne planove, radi usklađenosti sa stvarnim budžetom; daje preporuke o neophodnim mjerama koje treba preduzeti u slučaju predlaganja deficita i priprema akte o odobravanju sveukupnih nivoa operativnih planova; obavještava nadležna ministarstva i budžetske korisnike o odobrenim finansijskim planovima; odgovara za ažurnost unosa, otvaranje i zatvaranje mjesečnih (operativnih) planova u informacionom sistemu; obavlja druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona, broj: 04-02-12188-1/12 od 10.12.2012. godine, i to:

Za poziciju 01:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke,
- položen stručni ispit
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS.

Za poziciju 02:
- diploma visokog obrazovanja - VII stepen ekonomske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - ekonomske struke,
- položen stručni ispit
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti i:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o (2) dvije godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza 6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu finansija Unsko-sanskog kantona: 88/17"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.