Prijem državniog službenika u Općini Sanski Most
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 19.06.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sanski Most, objavljuje

 


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državniog službenika u Općini Sanski Most

 


-Stručni savjetnik za upravljanje i zaštitu voda i komunalne poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi upravni postupak i upravno rješava u prvostepenom postupku izdavanja vodnih akata u nadležnosti Općine; izdaje stručna mišljenja u pogledu neophodnih vodnih akata koje investitori moraju pribaviti u postupku izdavanja građevinske dokumentacije; vrši pregled tehničke dokumentacije i provjerava njenu usklađenost sa normama i standardima za oblast zaštite voda i komunalnih djelatnosti; prati i istražuje promjene u oblasti upravljanja i zaštite voda i komunalnih djelatnosti; prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše i obrađuje podatke iz oblasti upravljanja i zaštite voda i komunalnih djelatnosti; snima i prati stanje u oblasti komunalne infrastrukture i saobraćaja, pravi analize stanja po pojedinim segmentima, kao i programe aktivnosti na poboljšanju funkcionisanja u navedenoj oblasti; koordinira rad i sarađuje sa nadležnim komunalnim organizacijama i javnim preduzećima iz oblasti elektroprivrede i PTT u razrješavanju pitanja i problema iz navedenih oblasti na području Općine; nadzire i ovjerava izdavanje radova ispred organa, na intervencijama, popravkama i investicijama navedenih i drugih organizacija u vezi poslova od značaja za Općinu; kontaktira sa Općinskim štabom civilne zaštite u vezi sa angažovanjem pripadnika jedinica CZ na poslovima u oblasti komunalne infrastrukture; vodi evidenciju obilježavanja ulica i kućnih brojeva, naziva ulica i vrši nadzor nad provjerama istih; prima stranke i daje im stručna objašnjenja i upute u skladu sa propisima o pitanjima iz oblasti djelokruga rada; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje svih poslova; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa odsjeka i Načelnika službe i istim je odgovoran.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most br.01-02-1729/12 od 23.07.2012.god., i to:
-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, pravne struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);;
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Sanski Most: /16"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.