Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 19.06.2017. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 

 

-Stručni suradnik-psiholog u Odjelu za posebne namjene u Sektoru kriminalističke policije u Upravi policije - 1 ( jedan) izvršitelj

 

Opis poslova: sudjeluje u izradi prednacrta i nacrta zakona, prijedloga propisa i općih akata koji se odnose na propise iz oblasti psihologije; vrši izradu analitičkih, statističkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije; postupa savjetodavno i preventivno prema maloljetnicima i radi na sprovođenju mjera pojačanog nadzora nad maloljetnicima; surađuje s zdravstvenim i drugim ustanovama, odgajateljima i učiteljima u rješavanju problema maloljetnika; provodi aktivnosti koje se odnose na pružanje pomoći maloljetnicima izloženim zlostavljanju i nasilju u porodici u skladu sa zakonom; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja iz oblast psihologije; izrađuje tipska izvješća o radu Odjela, redovne i povremene informacije; proučava materijale i priprema odgovarajuće analitičke procjene; arhivira obrađene podatke i daje ih na korištenje; daje preporuke o načinu rada i predlaže načine otklanjanja uočenih nedostataka u radu; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj; za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva unutarnjih poslova kantona 10 br. 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014., i to:
- završen filozofski fakultet - odsjek psihologija, VSS - VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
- položen ispit općeg znanja

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine).
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave internog oglasa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTORA

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.