Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Livno
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 22.05.2017. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Livno, objavljuje

 


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Općini Livno

 

-Rukovoditelj Službe za zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom te zastupa i predstavlja istu. Rukovoditelj Službe u vršenju propisanih ovlasti obavlja slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi Službom i s tim u vezi planira, organizira, objedinjava i usmjerava rad Službe i raspoređuje poslove i zadatke na izvršitelje; daje naputke i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiteljima; odgovara za zakonito, pravovremeno, potpuno, stručno i racionalno vršenje poslova; organizira, kontrolira, vodi evidenciju poslova i primjenjuje propise i zakone u svezi nabave i utroška potrošnih materijala, opreme i drugih roba, usluga i radova za zajedničke potrebe; obrađuje cijene dobavljača u svrhu obavljanja poslova nabavki; vodi nadzor i stara se o poslovima fizičkog osiguranja zgrade, rada telefonske centrale, rada interne (kućne kavane); održavanja čistoće radnih prostorija, korištenja sala, razglasa i snimanja sjednica; brine o redovnom i investicijskom održavanju zgrade, radnih prostorija i opreme; vodi brigu i vrši kontinuiran nadzor iz oblasti zaštite od požara, poplava i sl. nepogoda i predlaže odgovarajuće mjere otklanjanje istih koordinira sa upravnim službama i drugim tijelima općine u svezi s navedenim poslovima i zadacima; odgovoran je za provođenje utvrđenje politike u okviru nadležnosti Službe; odgovara za iniciranje, pripremu i izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i drugih akata iz nadležnosti Službe; redovno informira Općinskog načelnika o stanju u Službi obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu Općinskog načelnika. Rukovoditelj Službe za svoj rad neposredno odgovara općinskom načelniku.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno, broj: 02-05-3037/15 od 13.11.2015. godine:

- VSS, VII stupanj stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja obrazovanja I, II ili III Ciklusa Bolonjskog sustava školovanja (najmanje 240 ECTS) novinarskog, filozofskog, politološkog, tehničkog, pravnog ili ekonomskog smjera,
- položen ispit općeg znanja,
- najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje rada na računalu.

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS
4. dokaz o poznavanju rada na računalu;
5. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Livno"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTORA

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.