Prijem državnog službenika u Općini Cazin
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 04.05.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Cazin, objavljuje


 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Cazin

 

 

-Stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove u Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove -1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vodi postupak utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja; vodi postupak uređenja međa na dodijeljenom građevinskom zemljištu; vodi postupak utvrđivanja prava ranijeg vlasnika na promet nacionalizovanog zemljišta (pravo preče kupovine); vodi postupak uspostave ranijeg vlasničko-pravnog odnosa na građevinskom zemljištu; vrši pripremne radnje kod utvrđivanja općeg interesa i priprema Prijedlog rješenja Općinskom vijeću; vodi postupak utvrđivanja naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima; vodi postupak utvrđivanja naknade u slučaju uspostave ranijeg vlasničko-pravnog odnosa na građevinskom zemljištu; samostalno rješava imovinsko-pravne odnose, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave i utvrđuje sve činjenice koje su neophodne za donošenje konačnog rješenja u ovoj oblasti; u slučaju pokretanja upravnog spora iz oblasti poslova koji pripadaju ovom radnom mjestu, daje izjašnjenje na tužbu; ostvaruje saradnju sa Općinskim pravobranilaštvom i komisijama Općinskog vijeća u poslovima rješavanja imovinskopravnih odnosa, kao i nadležnim federalnim i kantonalnim organima iz imovinsko-pravne oblasti; izrađuje prijedloge normativnih akata iz imovinsko-pravne oblasti; poziva i saslušava stranke, vještake /geodetske, građevinske, poljoprivredne i dr. struke i ostale učesnike u postupku; izrađuje prijedloge svih odluka i rješenja za Općinsko vijeće kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; vrši izradu ugovora i drugih normativnih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa u upravnom postupku i radi na realizaciji tih ugovora i akata; prati primjenu zakonskih propisa iz nadležnosti Odsjeka; daje stručna mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi kantona i federacije iz oblasti poslova ovog radnog mjesta; pruža pravnu pomoć davanjem stručnih objašnjenja iz imovinsko-pravne oblasti; vodi postupak utvrđivanja površine zemljišta potrebne za redovnu upotrebu objekta u slučaju kada regulacionim planom ili planom parcelacije nije utvrđena; vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti; vodi postupak eksproprijacije nekretnina; vodi postupak deeksproprijacije nekretnina; vodi postupak utvrđivanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta; vodi postupak uzurpacije zemljišta; vodi postupak iz stambene oblasti; izrađuje prijedloge rješenja za Općinsko vijeće kod odlučivanja u postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; snosi ličnu odgovornost za zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno izvršavanje datih mu poslova; obavlja druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Cazin br.01/N-34-7565/15 od 01.07.2015.god., i to:
-VSS - VII stepana ili diploma visokog obrazovanja prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke,
-3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-položen stručni ispit,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). (Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6, 77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Cazin: 41/17"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.