Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnih službenika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 28.03.2017. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

 

01. Stručni savjetnik za normativno - pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za osnovno obrazovanje - 1 (jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za srednje obrazovanje - 1 (jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za ekonomsko - finansijske poslove - 1 (jedan) izvršilac
05. Stručni saradnik za kulturu i informisanje - 1 (jedan) izvršilac


01.Opis poslova: obavlja poslove izrade koncepata i teza za donošenje zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, informiranja i mladih; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa i općih akata/nomotehnička obrada tih propisa, te priprema i dopunjuje te propise iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, informiranja i mladih; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona i drugih propisa, te priprema izmjene i dopune tih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, informiranja i mladih; stručne obrade sistematskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona i drugih propisa; priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata, ili po službenoj dužnosti; pruža pravnu pomoć davanjem stručnih pravnih objašnjenja; vrši kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora, šefa Odsjeka i ministra.


02.Opis poslova: praćenje i istraživanje promjena u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja; prati i proučava zakonske i druge propise iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja; izrada tipskih izvještaja, redovnih i periodičnih informacija, analitičkih, informativnih i drugih materijala iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja; priprema odgovore na zahtjeve i dopise osnovnih škola i drugih pravnih i fizičkih lica koji se odnose na osnovno obrazovanje; priprema podatke za davanje saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta; sarađuje sa asocijacijama, ustanovama i državnim organima na rješavanju pitanja iz oblasti osnovnog obrazovanja; vršenje kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); vrši i druge poslove po nalogu načelnika Sektora, šefa Odsjeka i ministra.

03.Opis poslova: praćenje i istraživanje promjena u oblasti srednjeg obrazovanja; prati i proučava zakonske i druge propise iz oblasti srednjeg obrazovanja; izrada tipskih izvještaja, redovnih i periodičnih informacija, analitičkih, informativnih i drugih materijala iz oblasti srednjeg obrazovanja; priprema odgovore na zahtjeve i dopise srednjih škola i drugih pravnih i fizičkih lica koji se odnose na srednje škole; priprema podatke za davanje saglasnosti srednjim školama za popunu upražnjenih radnih mjesta; sarađuje sa asocijacijama, ustanovama i državnim organima na rješavanju pitanja iz oblasti srednjeg obrazovanja; vršenje kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); vrši i druge poslove po nalogu načelika Sektora, šefa Odsjeka i ministra.

04.Opis poslova: učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Ministarstva u oblasti ekonomsko - finansijskih poslova (tipski izvještaji, redovne i periodične informacije i sl.); obavlja finansijsko - računovodstvene poslove za potrebe Ministarstva; primjenjuje kontni plan i jedinstvene budžetske klasifikacije; učestvuje u izradi finansijskog plana Ministarstva i prati njegovo izvršenje; izrađuje predračun za materijalne troškove Ministarstva i prati njegovo izvršenje; izrađuje materijalno - finansijske analize i učestvuje u izradi periodičnih obračuna i završnog računa Ministarstva; vrši praćenje izvršenja budžetskih sredstava za određene (posebne) namjene; učestvuje u pripremi plana sredstava Ministarstva za donošenje budžetskih sredstava za narednu godinu; sarađuje sa Ministarstvom finansija u oblasti računovodstveno - materijalnog poslovanja Ministarstva; vrši narudžbe određene stručne literature; osigurava funkcionalnost rada, blagovremenost, ekonomičnost i zakonitost u izvršavanju povjerenih poslova i zadataka; vodi evidenciju osnovnih sredstava Ministarstva; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora, šefa Odsjeka i ministra.

05.Opis poslova: prikuplja podatke i vodi bazu podataka o institucijama i udruženjima u oblasti kulture i informiranja; priprema materijale za izradu godišnjeg i periodičnih izvještaja za područje kulture i informiranja; radi na pripremi izvještaja i programskih materijala institucija i udruženja u oblasti kulture i informiranja koji se upućuju prema Vladi Unsko-sanskog kantona; učestvuje u radu komisija za izradu prijedloga zakona, drugih propisa i akta iz oblasti kulture i informiranja; vrši kontrole zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Sektora, šefa Odsjeka i ministra.

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko - sanskog kantona, broj: 10-02-16007-1/16 od 29.12.2016. godine, i to:

Za poziciju 01:
- diploma visokog obrazovanja VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi (240 ECTS), drugi ili treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja sljedeće vrste stručne spreme: pravne struke;
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Za poziciju 02:
- diploma visokog obrazovanja VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi, drugi ili treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja sljedećih vrsta stručne spreme: filozofske, filološke, pedagoške ili prirodno - matematičke struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Za poziciju 03:
- diploma visokog obrazovanja VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi, drugi ili treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja sljedećih vrsta stručne spreme: filozofske, filološke, pedagoške ili prirodno - matematičke struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Za poziciju 04:
- diploma visokog obrazovanja VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi, drugi ili treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja sljedeće vrste stručne spreme: ekonomske struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Za poziciju 05:
- diploma visokog obrazovanja VII/1 stepen stručne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvi, drugi ili treći ciklus studija po Bolonjskom sistemu studiranja sljedećih vrsta stručne spreme: filozofske, filološke, pedagoške, prirodno - matematičke ili turističko - komunikološke struke;
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za pozicije 02, 03, 04. i 05. pravo prijave imaju i lica u statusu namještenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. kandidati za pozicije 02, 03, 04. i 05. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja dužni su dostaviti:
- dokaz da su u vrijeme i nakon objave internog oglasa zaposleni u organu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uslov položen stručni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima državne službe,
- dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenika;
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - u prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77 000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona: 23/17"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.