Prijem državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 26.12.2016. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Uprave za inspekcijske poslove HBŽ, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije

 

- Županijski veterinarski inspektor - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Veterinarski inspektor obavlja inspekcijski nadzor nad provedbom zakona i propisa kojima se uređuje: rad veterinarskih organizacija u obavljanju veterinarske djelatnosti; provedba mjera za otkrivanje, sprječavanje širenja, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja; uzgoj i proizvodnju životinja, životinja u prometu, klanje životinja i proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla; objekti za klanje životinja, proizvodnju, obradu, preradu, skladištenje i promet proizvoda životinjskog podrijetla, promet sirovih koža, proizvodnja i promet hrane za životinje, otpadne životinjske materije, voda za napajanje životinja i proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla; uzimanje uzoraka dijagnostičkog materijala za laboratorijske pretrage i provođenje mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih i drugih bolesti životinja, odnosno sprječavanje onečišćenja proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; provedba mjera za zaštitu ljudi od zoonoza i zdravstveno neispravnih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi; nadzor nad životinjama na sajmovima, tržnicama, dogonima, otkupnim mjestima, izložbama i javnim smotrama; nadzor nad ljekarnama, prometom lijekova, otrova i sredstava za dezinfekciju i deratizaciju, nadzora nad radom objekata za utilizaciju i neškodljivo uništavanje lešina i otpadne životinjske tvari i provođenje mjera veterinarske zaštite okoliša; nadzor nad pošiljkama u prometu na domaćem tržištu kod utovara, pretovara i istovara, odnosno nadzor kod istovara i pretovara pošiljki iz uvoza; nadzor nad izdavanjem pasoša, kao i nadzor nad izdavanjem druge pisane dokumentacije, te nadzor nad obavljanjem zdravstveno-veterinarskih pregleda i kontrole i izdavanjem propisane dokumentacije i naplate naknade za te preglede; vođenje poslovnih knjiga koje se odnose na provedbu propisa u obavljanju veterinarske djelatnosti, higijenskoj ispravnosti životinjskog podrijetla, stavljanje lijekova u promet na malo i mjere za unaprjeđivanje stočarstva i poticaja; provedba veterinarsko-zdravstvene kontrole, dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima su otpremane pošiljke životinja, proizvodi životinjskog podrijetla i otpadne životinjske materije, davanje mišljenja o udovoljavanju propisanim uvjetima objekata namijenjenih provođenju karantenskih mjera za pošiljke životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz uvoza, provedba propisanih mjera za karantenu za uvezene životinje, te donošenje rješenja o otvaranju, zatvaranju ili produženju karantena, odnosno daljnjem postupku sa životinjama ili proizvodima životinjskog podrijetla; mjere u slučaju ugroženog zdravlja životinja, zdravstvena ispravnost proizvoda životinjskog podrijetla i hrana za životinje; postupa po pismenim ili usmenim predstavkama, odnosno zahtjevima za obavljanjem inspekcijskog nadzora u svezi povreda propisa u djelokruga nad kojim obavlja inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti; blagovremeno i u zakonskom roku podnositeljima predstavki, odnosno zahtjeva za obnavljanjem inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti; sudjeluje u izradi analiza, informacija i izvješća i drugih stručnih materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u djelokrugu veterinarstva; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog inspektora i direktora Uprave; obavlja i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost; za svoj rad odgovara glavnom inspektoru i direktoru Uprave.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za inspekcijske poslove HBŽ, br. 19-01-49-0605/14 i to:
- VSS/VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, diploma visokog obrazovanja, završen veterinarski fakultet,
- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci, nakon sticanja VSS
- položen stručni ispit za doktora veterinarske medicine,
- položen ispit općeg znanja ili stručni upravni ispit

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.
Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
4. dokaz o položenom stručnom ispitu za doktora veterinarske medicine;
5. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:


AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove HBŽ"
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


SEKRETAR
Zinka Salihagić, dipl. iur.

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.