Prijem državnog službenika u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 19.12.2016. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a

 

- Šef poljoprivredne stručne službe - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova; Rukovodi službom sa ovlaštenjima koja su utvrđena u članku 18. ovog Pravilnika i neposredno vrši slijedeće poslove;
Organizira rad službe i raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava pravodobno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti službe, koordinira rad i vrši nadzor nad radom službe; redovito upoznaje ministra o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti službe; predlaže poduzimanje potrebitih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti službe; izvršava poslove po nalogu ministra; izrađuje analize, izvješća, informacije i analitički materijal na temelju odgovarajućih podataka; izrađuje prednacrt, nacrt i prijedlog proračuna i završnog računa (opću bilancu sredstava); odgovara za provedbu uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu Hercegbosanske županije; koordinira rad kontrolnih asistenata; odgovara za provedbu zakona i drugih propisa koji se odnose na uzgojno selekcijski rad u stočarstvu; stručnim savjetima pomaže uzgajivačima u unapređenju genetske izgradnje stoke, ali i u dijelu korištenja izgrađenog genetskog potencijala životinja; daje stručnu pomoć uzgajivačima pri odabiru i kupnju rasplodnih grla; organizira izložbe rasplodne stoke na području Županije; organizira izvještajnu i prognoznu službu za zaštitu bilja; organizira zaštitu kvalitetnog zemljišta; organizira praćenje štetočina i bolesti; selekcija i umnožavanje reprodukcijskog materijala; izdavanje publikacija rada službe; davanje stručnih savjeta poljoprivrednim proizvođačima; vodi brigu o unapređenju poljoprivredne proizvodnje na području Županije; odgovara za izradu i prezentaciju godišnjih izvješća o radu službe; ostvaruje stručnu i znanstvenu suradnju sa institucijama u zemlji i inozemstvu; obavlja ostale poslove vezane za organizaciju rada u službi, a u dogovoru i po nalogu ministra; za svoj rad i upravljanje neposredno odgovara ministru.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije broj: 08-01-02-1210/14 od 02. rujna 2014. Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu broj: 08-01-02-1392/15 od 27. srpnja 2015., Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu broj: 08-01-02-1092/16 od 23.lipnja 2016. i Pravilnikom o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu broj: 08-01-02-2998/16 od 14. listopada 2016. i to;

- VSS /VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, završen poljoprivredni ili ekonomski fakultet
- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci
- položen ispit općeg znanja ( stručni upravni ispit)
- poznavanje rada na računaru

Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.