Prijem državnog službenika u Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 07.12.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, o b j a v lj u j e

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona

 

 

- Viši stručni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: pomaže Glavnom tužiocu, zamjenicima Glavnog tužioca i tužiocima u radu po pojedinim predmetima; postupa u ime i na osnovu zahtjeva šefa odjela ili rukovodioca odjela u pojedinim slučajevima; pruža stručnu pomoć tužiocima u svakoj fazi krivičnog postupka; priprema Glavnom tužiocu, zamjenicima Glavnog tužioca i tužiocima propise koji se tiču pojedinih slučajeva; aktivno i pod nadzorom tužioca učestvuje u istrazi i prisustvuje glavnom pretresu; prati sudsku i tužilačku praksu i o tome izvještava tužioce; pomaže u vođenju tužilačkog biltena; izvršava naredbe ili pojedinačne upute koje dobija od Glavnog tužioca ili zamjenika Glavnog tužioca, a tiču se poslova iz domena tužilaštva; vrši prijem i sortira službene novine i štampu koju prima Tužilaštvo; prikuplja i sortira materijale od tužilaca za informativni tužilački bilten; vrši i druge složenije poslove osnovne djelatnosti po naredbi Glavnog tužioca, tužilaca i sekretaraTužilaštva;

Uslovi: Pored općih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, broj: A-622/12 od 20.07.2012. godine, i to:

- VSS, VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja - pravne struke;
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS;
- položen pravosudni ispit;
- poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:

Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome obrazovne institucije koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje,
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja VSS; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
4. dokaz o položenom pravosudnom ispitu;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u Odjeljenju Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton - u prostorijama Ureda za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javne konkurse.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.


Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom tužilaštvu USK: 120/16"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.