Prijem državnog službenika u Općini Hadžići
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 02.12.2016. godine

Na osnovu člana 33. i člana 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/16), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Hadžići u Sarajevu, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Hadžići

06 / 875

 

 

- Komunalni inspektor u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor - 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: vrši neposredno Zakonom utvrđene poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti komunalnih djelatnosti i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti komunalne djelatnosti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih na osnovu tog zakona; vrši neposredno Zakonom utvrđene poslove inspekcijskog nadzora iz oblasti cesta na osnovu Zakona o cestama i propisa donesenih na osnovu tog Zakona; poduzima upravne mjere i radnje kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i donosi odgovarajuća rješenja; vrši kontrolu donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim; u skladu sa Zakonom podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; ostvaruje saradnju sa nadležnim kantonalnim odnosno gradskim i općinskim inspektorima o pitanjima koja su od zajedničkog interesa u vršenju inspekcijskog nadzora, inicira program razvoja i mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti, stara se i odgovoran je za održavanje i poboljšanje kvaliteta upravljanja ISO 9001:2008; izvršava i druge poslove iz djelokruga rada komunalnog inspektora u skladu sa propisima i naloga neposrednog rukovodioca

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to:
-VSS - VII stepen, diplomirani sanitarni inžinjer odnosno visoko obrazovanje II ili III ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, master zdravlja i ekologije
- najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci
- poznavanje rada na računaru
Pravo prijave na interni oglas imaju državni službenici bilo kojeg nivoa vlasti na koje se odnosi Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisne od strane ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje.
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika
3.uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu
4.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije:http:// www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadni staz.pdf;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru
6. popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton, u Sarajevu ul. Kulovića 7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
(Kandidati će koristiti prijavni obrazac koji se koristi za prijavljivanje na javni konkurs).
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od učešća u proceduri internog oglasa, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba,putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Hažići"
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.