Prijem državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 21.11.2016. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva gospodarstva HBŽ, objavljuje


 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu gospodarstva HBŽ

 

-Stručni savjetnik za izradu i implementaciju razvojnih projekata - 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: provodi politiku i izvršavanje Zakona, uredbi i drugih propisa i općih akata i u vezi s tim utvrđuje stanje iz sveukupne gospodarske djelatnosti; priprema, predlaže i poduzima najadekvatnije mjere, radnje i postupke radi izvršavanja poslova iz stavka prvog opisa poslova; izrađuje elaborate, studije, programe, projekte - planove i procjene za oblast; izrađuje analize, izvješća i druge stručne i analitičke materijale iz sveukupne gospodarske oblasti koja je predmetom usvojenih razvojnih projekata; priprema primjedbe, prijedloge i mišljenja na prednacrte propisa koje Ministarstvo dostavlja drugim organima iz ove oblasti; inicira izradu razvojnih projekata; u dogovoru sa institucijama javnog sektora pruža usluge prevođenja, stručnu pomoć pri izradi projekata i traženja prekograničnih partnera, asistira ili kompletna priprema projektnu dokumentaciju za razvojne projekte za sve zainteresirane institucije javnog sektora (ministarstva, uprave, općine, i sva ostala tijela javnog sektora u Hercegbosanskoj županiji) iz širokog spektra branši; implementira razvojne projekte ili pruža stručnu pomoć tijelima javnog sektora u implementaciji projekata; uspostavlja kontakte i održava bliske veze sa ostalim razvojnim agencijama u BiH kao i sa prekograničnim partnerima u cilju umrežavanja i stvaranja baze podataka kako bi se omogućila razmjena znanja i zajednička suradnja na prekograničnim projektima; intenzivno surađuje sa nevladinim organizacijama sa ciljem osmišljavanja razvojnih projekata i povlačenja donatorskih sredstava iz širokog spektra branši; uspostavlja partnerske odnose institucija vlasti sa privatnim sektorom Županije u cilju razvitka gospodarstva i razvitka Županije općenito; organizira poduzetničko savjetovanja i obuke za zainteresirana poduzeća privatnog sektora kao i za zainteresirana udruženja građana vezano za mogućnosti prijave na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava; podnosi redovna izvješća o radu kao i po potrebi ili nalogu pretpostavljenog; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu pomoćnika ministra. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku ministra.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
- VSS, VII stupanj stručne spreme ili završen prvi ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje s najmanje 240 ESCT bodova, odnosno drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja, završen ekonomski, pravni ili tehničko-tehnološki fakultet,
- položen ispit općeg znanja (stručni upravni ispit),
- najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu.

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. dokaz o poznavanju ili znanju engleskog jezika, u skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH" broj 37/11 i 84/15)
3. dokaz o poznavanju rada na računalu;
4. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
5. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
6. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u izbornoj proceduri.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu gospodarstva HBŽ"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. DIREKTORA

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.