Prijem državnih službenika u Općini Sanski Most
Zbog ispravke Internog oglasa, krajnji rok podnošenja dokumentacije 15.11.2016. godine

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Sanski Most, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Općini Sanski Most

 

 

01.Šef Službe za inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvršilac
02.Viši stručni saradnik za planiranje i koordinaciju razvoja u Kabinetu Općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac
03.Viši stručni saradnik za podršku ekonomskom razvoju u Kabinetu Općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: rukovodi i koordinira radom Službe; prima i pregleda poštu, daje upute, raspoređuje poslove i radne zadatke i obezbjeđuje koordinaciju rada inspektora i komunalnih redara; potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Službe za koje ima ovlaštenje od Općinskog načelnika; učestvuje u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko Općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada Službe; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službi radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Službe; učestvuje u procesima strateškog planiranja; učestvuje u izradi Plana implementacije Strategije (1+2) priprema godišnji plan rada službe koji sadrži redovne poslove i prioritetne projekte iz Plana implementacije, uključujući i specifične projekte koji se u funkciji razvoja implementiraju na području Općine; stara se da se blagovremeno i u skladu sa procedurama, pripremaju projekti iz nadležnosti službe, sa odgovarajućom tehničkom i drugom potrebnom dokumentacijom; osigurava pripremu akcionih planova za projekte dodjeljene na implementaciju, praćenje realizacije prema tehničkoj dokumentaciji i prema projektnim indikatorima; obezbjeđuje učešće predstavnika službe u pripremi tenderske dokumentacije za projekat/program iz nadležnosti službe; svakodnevno, direktno sarađuje sa Stručnim saradnikom za planiranje i koordinaciju razvoja u Kabinetu načelnika, te njemu i Stručnom saradniku za podršku ekonomskom razvoju, dostavlja podatke o realizaciji i praćenju pojedinačnih projekata (kopija potpisanog ugovara, ovjerenih situacija i sl., izvršenih plaćanja, završetak projekta, zatvaranje projekta - istekli garanti rokovi i sl.), kao i sve primjedbe i sugestije koje mogu biti od utjecaja na realizaciju Strategije i preduzimanje mjera za poboljšanje i ažuriranje Strategije; određuje odgovorne izvršioce u službi za poslove iz oblasti upravljanja razvojem za koje je nadležna služba; sa saradnicima u službi održava redovno (najmanje kvartalno) tematski sastanak o aktuelnim pitanjima upravljanja razvojem; utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Službe; po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja po pitanjima iz nadležnosti Službe; prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti Službe; utvrđuje prijedlog ocjena rada za službenike i namještenike; stara se o stručnom usavršavanju uposlenika u toku rada; daje uputstva i pruža neposrednu stručnu pomoć izvršiocima; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, stručno i efektivno vršenje poslova; inicira i izrađuje nacrte i prijedloge općinskih propisa i drugih akata iz djelokruga Službe; prati i primjenjuje donošenje novih, odnosno izmjene i dopune važećih zakonskih i drugih propisa; redovno informiše Općinskog načelnika i Sekretara organa državne službe o stanju u oblasti za koju je obrazovana služba; obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika i Sekretara organa državne službe i istim je odgovoran.

02.Opis poslova: svakodnevno obavlja poslove koji se odnose na realizaciju funkcija upravljanjem razvojem, a u skladu sa kalendarom aktivnosti za implementaciju, praćenje i izvještavanje o implementaciji Strategije razvoja i sa odgovarajućim procedurama (PPVI i dr.); provodi operativne pripreme i koordinaciju aktivnosti na izradi i reviziji razvojne Strategije, sektorskih razvojnih planova; organizuje i pruža stručnu podršku/moderira izradu Plana implementacije Strategije (1+2) i godišnjih planova službi, uključujući odgovarajuće finansijske planove; priprema prijedlog akata o realizaciji projekata iz Plana implementacije/planova službi; koordinira i prati aktivnosti razrade projekata prema odgovarajućem formatu, sa njihovim nosiocima; upravlja implementacijom Strategije razvoja na dnevnoj osnovi u saradnji sa službama, prati učinak realizovanih aktivnosti i na bazi uspostavljenih indikatora priprema analize stvorenih efekata realizacije Strategije kao cjeline; pripreme na bazi vlastitog uvida kao i na bazi podataka o imeplementaciji iz zaduženih službi polugodišnje, godišnje izvještaje o realizaciji Plana implemetacije strategije (za kritične segmente i tromjesečne) i predstavlja ih internim i eksternim akterima (Općinski načelnik, Stručni kolegij, Općinsko vijeće, ORT, Partnerska grupa i sl.); predlaže pokretanje procesa angažovanja evaluatora, priprema sintezu evaluatorskih izvještaja, analizira i predlaže mjere i aktivnosti za poboljšanje stanja u implementaciji Strategije; podstiče sve aktere na nivou lokalne zajednice (agencije, poslovna udruženja, NVO i dr.) za učešće u izradi i implementaciji Strategije te koordinira sa resornim službama pripremu zajedničkih aplikacija na relevantne eksterne izvore finansiranja i sl., te pruža stručnu pomoć relevantnoj službi pri apliciranju na izvore apliciranja; za projekte/programe od posebnog interesa za Općinu, a po nalogu Općinskog načelnika direktno se stara za implementaciju i druge potrebne aktivnosti; sarađuje sa stručnim saradnikom za javne nabavke i resorno zaduženim službama u pripremi tenderske dokumentacije i procedurama javnih nabavki; u saradnji sa stručnim saradnikom za podršku ekonomskom razvoju i nadležnim službama radi na kreiranju, uspostavi i kontinuiranom ažuriranju alata- elektronske baze podataka za praćenje implementacije Strategije razvoja i pojedinačnih projekata (APIS), kao i drugih baza podataka o najznačajnijim pokazateljima ekonomskog, socijalnog, obrazovnog, kulturnog i demografskog razvoja općine, uključujući i softverske alate vezane za javne investicije i sl. (PIMIS-sistem unapređenja javnih investicija i dr.); odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova;obavlja i druge poslove po nalogu Šefa kabineta i Općinskog načelnika i istim je odgovoran.

03.Opis poslova: u svakodnevnoj saradnji sa stručnim saradnikom za planiranje i koordinaciju razvoja, učestvuje u aktivnostima Odsjeka za ekonomski razvoj i investicije - jedinica za upravljanje lokalnim razvojemu vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem, prikuplja primarne i sekundarne podatke važne za lokalni ekonomski razvoj (o poslovnom okruženju, investitorima, projektima, tvrdoj i mekoj poslovnoj infrastrtukturi); radi analizu prikupljenih podataka, analizu općinskih potencijala, potencijalnih investitora i po odobrenju neposrednog nadređenog sačinjene analize/informacije pravovremeno razmjenjuje sa svim zainteresovanim stranama, naročito investitorima; u procesu izrade integrirane strategije razvoja, koordinira izradu plana lokalnog ekonomskog razvoja kao sastavnog dijela Strategije, uključujući i procese vrednovanja i ažuriranja; učestvuje u procesima pripreme Plana implementacije (1+2) u procesima usaglašavanja izrade budžeta i plana implementacije, pruža podršku općinskim službama u izradi godišnjih planova rada službi sa uključenim prioritetima iz Plana implementacije Strategije, posebno u segmentu lokalnog ekonomskog razvoja; prati i prikuplja informacije o mogućim i dostupnim sredstvima/uslovima za finasiranje projekata iz Strategije; pruža potrebnu stručnu i metodološku pomoć službama u vezi sa razradom projekata i projektne dokumentacije iz nadležnosti službe, a prema odgovarajućem formatu; priprema samostalno ili u saradnji sa stručnim saradnikom za planiranje i koordinaciju razvoja, pojedine projekte i po odobrenju neposredno nadređenog kandiduje ih za finansiranje kod međunarodnih finansijskih organizacija i fondova, viših nivoa vlasti ili drugih zainteresovanih domaćih i stranih investitora; prati postupak realizacije projekata, učestvuje u analizi nastalih problema te pripremi izvještaja o realizaciji naročito iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, predlaže mjere za unapređenje poslovnog okruženja, regulatornog okvira, prioritetno za lokalni ekonomski razvoj, te unapređenja partnerstva javnog i privatnog sektora; koordinira aktivnosti sprovođenja javnih nabavki za projekte finansirane iz budžeta općine (prioritetno projekte lokalnog ekonomskog razvoja) i finasirane iz eksternih izvora u čemu blisko sarađuje sa relevantnim službama u Općini u čijoj nadležnosti je konkretni projekat; radi na uspostavljanju i stalnom ažuriranju baze podataka - kreiranog alata za praćenje baza podataka (centralnu elektronsku bazu podataka o najznačajnijim pokazateljima iz ekonomskog,društvenog i razvoja okoline), uključujući i softver za unapređenje upravljanja javnim investicijama, po potrebi vodi i druge baze podataka u funkciji razvoja kao što su baza podataka lokalnih poduzeća, postojećih investitora, zainteresovanih investitora i sl.; obavlja svakodnevnu komunikaciju i servisiranje investitora u bliskoj saradnji sa Općinskim načelnikom i svim potrebnim općinskim službama, a u svrhu osiguranja kvalitetnih i brzih informacija za investitore kako bi promovisao spremnost lokalne uprave za osiguranje povoljnog poslovnog okruženja investitorima; odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i efektivno vršenje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu Šefa kabineta i Općinskog načelnika i istim je odgovoran.

Uvjeti: Pored općih uvjeta utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most: br.01-02-1246/15 od 15.06.2015.god., br.01-02-1287/16 od 08.04.2016.god., br.01-02-2115/16 od 15.07.2016.god. i 01-02-2671/16 od 22.09.2016.god., i to:

za poziciju 01.
-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne, ekonomske, arhitektonske, građevinske, poljoprivredne i mašinske struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

za poziciju 02.
-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomske ili politološke struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru,
-poznavanje engleskog jezika.

za poziciju 03.
-VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomske struke,
-položen stručni ispit,
-najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica obrazovne institucije neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. samo za poziciju 02. -dokaz o poznavanju engleskog jezika, prema odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj: 51/16-prečišćeni tekst, 59/16);
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). (Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju općih uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać

sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općini Sanski Most: 91/16"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V. D. DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.