Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 27.10.2016. godine

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14 i 5/16) a u vezi s člankom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

 

- Stručni suradnik za vođenje upravnog postupka u Odsjeku za pravne i upravne poslove u Sektoru za administraciju u Upravi za administraciju i potporu- 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova; rješava jednostavnije upravne stvari u prvostupanjskom upravnom postupku (skraćeni upravni postupak); vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća rješenja o tim evidencijama; sprovodi administrativnost izvršenja zaključaka u skladu sa zakonom; izrađuje rješenja o oduzimanju putnih isprava; kontrolira kompletnost zahtjeva u svezi državljanstva; prati i izučava pojave iz svog djelokruga rada; predlaže način rješavanja određenih pitanja; ukazuje na određenu problematiku i nedorečenost u primjeni pravnih propisa; surađuje sa Odsjecima u PU i PP; priprema spise i daje određene smjernice u svezi vođenja upravnih sporova; priprema spise povodom vođenja upravnih sporova; obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj. Za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti: pored općih uvjeta propisanim člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015., i to:

- završen pravni fakultet VSS- VII stupanj ili visoko obrazovanje prvog drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja sa najmanje 180 ECTS bodova
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- položen ispit općeg znanja

Pravo prijave na interni oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od strane ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje.
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i :
-dokaz da su u vrijeme i nakon objavljivanja internog oglasa uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena:
(Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije , putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.