Linkovi Kontakt Adresar Štampanje
     
 
Prijem državnog službenika u Općini Livno
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 06.10.2016. godine

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Livno, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Livno

 

- Stručni suradnik za poslove katastra - 1 ( jedan) izvršitelj


Opis poslova: rješavaju jednostavnije upravne stvari u prvostupanjskom postupku; provodi promjene kroz sve dijelove katastarskog operata; otpis, prijepis i obračun katastarskog prihoda radi oporezivanja; održavanje dotrajalog katastarskog operata; izdaje izvode i prijepise posjedovnih listova; izdaje uvjerenja, zavodi prijave u popise promjena i popise terenskih prijava; provodi promjene kroz posjedovne listove, popise parcela i raspored po kulturama i klasama, protokol katastra; rad na šalteru; obavlja i druge poslove koje mu povjeri nadređeni. Stručni suradnik za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku općinskog načelnika Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno, br. 02-05-3037/15 od 13.11.2015. i pravilnicima o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem ustroju Općine Livno br. 02-05-2178/16 od 11.07.2016. i br. 02-05-2863/16 od 02.09.2016., i to:
-VSS (VII stupanj) pravni fakultet ili diploma visokog obrazovanja I, II ili III Ciklusa bolonjskog sustava školovanja (najmanje 180 ECTS), pravnog ili upravnog smjera
- najmanje 1 ( jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS
- položen ispit općeg znanja
- poznavanje rada na računalu
Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave internog oglasa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. dokaz o poznavanju rada na računaru
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Livno"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTOR

mr. Refik Begić

 

 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.