Prijem državnih službenika u Kantonalnom sudu u Bihaću
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 01.09.2016

Na osnovu člana 34. i 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalnog suda u Bihaću, objavljuje


INTERNI OGLAS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom sudu u Bihaću


- Stručni saradnik sudaca - 2 (dva) izvršioca

Opis poslova: Proučava predmete i priprema ih za sjednice sudskih vijeća; izrađuje nacrte sudskih odluka; proučava pravna pitanja značajna za rad sudskih odjeljenja i prati sudsu praksu; pomaže u stručnom osposobljavanju sudskih pripravnika-volontera; obavlja i druge stručne poslove po uputama sudije ili po nalogu ovlaštenja predsjednika suda.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog suda u Bihaću (Prečišćeni tekst) br.001-0-Su-15-001230 od 22.12.2015.god., i to:
-VSS - VII stepen -pravne struke, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja -pravne struke,
-položen pravosudni ispit,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS,
-poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju lica u statusu državnog službenika u organima državne službe svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati koji se prijavljuju na oglas dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica obrazovne institucije neće se uzeti u razmatranje;
2. potvrdu/uvjerenje da su zaposleni u organu državne službe u statusu državnog službenika;
3. uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu;
4. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru;
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton -Ureda za postavljenja u Bihaću, Ul. Alije Đerzeleza br.6, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). (Kandidati će koristiti pomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne konkurse.)

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji za državnu službu Federacije BiH sve dokaze o ispunjavanju opštih uslova oglasa.

Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sansko kanton
Ured za postavljenja u Bihaću
Ul. Alije Đerzeleza br.6
77000 Bihać

sa naznakom
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Kantonalnom sudu u Bihaću: 97/16"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

V. D. DIREKTOR

mr. Refik Begić

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.