Prijem državnog službenika u Upravu za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 01.09.2016

Na osnovu člana 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 1/14) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Uprave za inspekcijske poslove HBŽ, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije

 

-Stručni suradnik za organizacijske, tehnološke i opće poslove - 1 (jedan) izvršitelj


Opis poslova: obavlja stručne poslove vezane za organizacijske i opće aspekte u radu inspektora na terenu; obavlja poslove vezane za organizaciju i koordinaciju poslova prikupljanja uzoraka inspekcijskog pregleda između glavnih inspektora inspektorata i inspektora na terenu; radi na evidentiranju i primanju uzoraka, kao i drugih potrebnih aspekata u radu inspektora; objedinjuje mjesečne izvještaje o radu; priprema rješenja, analize, programe i druge analitičke materijale vezane za potrebe i rad inspektora; brine o urednom vođenju i sređivanju personalnih dosjea, njihovom čuvanju, kao i čuvanju svih akata u dosjeima, te ažuriranju i slaganju akata sadržanih u istim; priprema plan korištenja godišnjih odmora svih državnih službenika i namještenika Uprave, u suradnji s glavnim inspektorima i isti dostavlja na odobravanje direktoru Uprave; vodi, organizira, koordinira i obavlja sve poslove na nivou Uprave kod pripreme i izrade nacrta i prijedloga godišnjeg plana i programa rada Uprave i odgovoran je u cijelosti za kvalitetu materijala i blagovremenost pripreme, izrade i upućivanja akata u potrebnu proceduru; vrši i druge poslove u skladu s politikom Uprave i po nalozima direktora Uprave, za svoj rad odgovoran je direktoru Uprave.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih članom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove HBŽ broj: 19-01-49-0605/14 i Pravilnikom i izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Uprave za inspekcijske poslove HBŽ broj: 19-01-02-0323/16 od 12.05.2016. godine:
- VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 180 ECTS ili 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, diploma visokog obrazovanja - završen pravni, ekonomski ili tehnološki fakultet
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS
- položen ispit općeg znanja ili stručni-upravni ispit

Pravo prijave na oglas imaju osobe u statusu državnog službenika i statusu namještenika iz tijela državne službe u Županiji.

Prijavljivanje na oglas:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine). Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje;
2. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu) položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
3. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika;
4. potvrdu / uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
5. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su dostaviti i:
- dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat nakon objave internog oglasa i dokaz o pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe, i
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
6. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Napomena: Kandidati će koristiti spomenuti prijavni obrazac koji se koristi i za prijavljivanje na javne natječaje.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima oglasa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa.
Prijavu na oglas, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave internog oglasa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno
sa naznakom:
„Interni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove HBŽ"

Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


V.D. DIREKTORA

mr. Refik Begić

 
 
Copyright © 2008-2011 NEX Studio. All rights reserved.